Εργαστήριο Δικτύων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Αποστολή και αντικείμενο
Το εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες επάνω στο
γνωστικό αντικείμενο των δικτύων.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
desk-items
001

…….

002

….

003

….

004

….