Πτυχιακή Εργασία

Στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές πέραν των μαθημάτων τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ) και όγδοου (Η) εξαμήνου και η ολοκλήρωσή της είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών. Δύναται να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης από τον φοιτητή και αποδοχής της από τον επιβλέποντα καθηγητή. Φοιτητές οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν εμπροθέσμως την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να την δηλώσουν εκ νέου στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πτυχιακή είναι πέντε (5) ECTS για το έβδομο (Ζ) εξάμηνο και δέκα (10) ECTS για το όγδοο (Η) εξάμηνο.

Λήψη πτυχίου
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούμενα μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου μειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα πέντε (45) μαθημάτων (32Υ και 13ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής δεν κάνει πρακτική άσκηση, ή τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα τριών (43) μαθημάτων (32Υ και 11ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει και πρακτική άσκηση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βαρύτητα των βαθμών των εκάστοτε μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) των αντίστοιχων μαθημάτων και της πτυχιακής.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών τόσο για τους φοιτητές αλλά και για τους διδάσκοντες.

Φοιτητές

Διδάσκοντες