Εγγραφές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εγγραφές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Last Updated on 12/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στα πλαίσια των εγγραφών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καλούνται όλοι οι επιτυχόντες του ΠΜΣ να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα έντυπα που περιγράφονται την ενότητα Α, ενώ τα έντυπα στην ενότητα Β καλούνται να τα καταθέσουν μόνο οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή των διδάκτρων φοίτησης. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ενότητες Α και Β.

Σε κάθε περίπτωση οι επιτυχόντες που δεν καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή των τελών φοίτησης και οι φοιτητές που διεκδικούν απαλλαγή φοίτησης αλλά δεν την δικαιούνται θα κληθούν, με νεότερη ανακοίνωση, να καταβάλουν την πρώτη δόση από τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις όπου: δεν υπάρξει εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών ή υπάρξει ελλιπή κατάθεση δικαιολογητικών ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη  φοίτησης (σε όσους δεν δικαιούνται απαλλαγή), τότε οι εν λόγω επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής.

 

Α. Όλοι οι Επιτυχόντες

Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου καλούνται όλοι οι επιτυχόντες του ΠΜΣ όπως καταθέσουν έως τις 20-10-2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής καθώς και τα προβλεπόμενα συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmcmaster@ionio.gr. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οποίο κατατέθηκε και η αίτηση για την συμμετοχή στο ΠΜΣ.

 

Β. Μόνο οι Επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 (άρθρο 35) και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων του Υπουργείου υπ. αριθμ.: 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018), και αριθμ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/3.7.2020), καλούνται πέρα από το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής να καταθέσουν έως τις 20-10-2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και το Έντυπο Αίτησης Απαλλαγής  καθώς και τα προβλεπόμενα συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmcmaster@ionio.gr. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών ή η ελλειπή υποβολή αυτών συνεπάγεται και την απόρριψη της αίτησης του επιτυχόντα για την απαλλαγή των τελών φοίτησης. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οποίο κατατέθηκε και η αίτηση για την συμμετοχή στο ΠΜΣ.