Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Last Updated on 07/08/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 είναι διαθέσιμο από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Πρόγραμμα εξεταστικής).

Η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα eclass (eclass.teiion.gr) για τους φοιτητές του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών και στην πλατφόρμα open course (opencourses.ionio.gr) για τους φοιτητές του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών, στα μαθήματα που επιθυμούν να εξετασθούν και έχουν δηλώσει στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020.
  2. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις, στην περίπτωση όπου αυτές πραγματοποιηθούν με σύγχρονους μεθόδους (προφορική εξέταση, online γραπτή εξέταση) οι φοιτητές, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, η οποία θα διαθέτει κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο, καθώς επίσης και αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν την φοιτητική τους ταυτότητα (ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης).
  3. Ο κάθε διδάσκων θα ενημερώσει μέσω του eclass / open course τους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος καθώς επίσης και για τις δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.
  4. Για την διεξαγωγή των εξετάσεων θα χρησιμοποιηθούν οι πλατφόρμες που αναφέρονται στην σχετική Απόφαση της Συγκλήτου καθώς και άλλες οι οποίες έχουν δοκιμασθεί και διαλειτουργούν με τις πλατφόρμες eclass / open course του Ιδρύματος (ενδεικτικά Meet και Google Forms).
  5. Σε περίπτωση φοιτητών οι οποίοι δικαιούνται προφορική εξέταση, οι εν λόγω φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την επιθυμίας τους να εξεταστούν προφορικά, στην Γραμματεία του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τις 26-8-2020. Η προφορική εξέτασή τους θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του διδάσκοντος.
  6. Σε περίπτωση όπου κατά την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εξέτασης υπάρξει διακοπή από την πλευρά του εξεταζόμενου στην σύνδεσή του στο Διαδίκτυο, για λόγους ανωτέρως βίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο κατά τη κρίση και με ευθύνη του διδάσκοντος προφορική εξέταση, ενώπιο 3-μελούς επιτροπής εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο μέλη θα είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η εν λόγω επιτροπή θα ορίζεται ανά περίπτωση από την Συνέλευση του Τμήματος.
  7. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθούν, τα αναφερόμενα στην από 7-8-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση Συγκλήτου).