Ομάδες εργαστηρίων – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ομάδες εργαστηρίων – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Last Updated on 09/10/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τη Δευτέρα 7-10-2019 ξεκινούν και τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι ομάδες των εργαστηριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ομάδες εργαστηρίων

Ο διαχωρισμός σε ομάδες βασίσθηκε στον αριθμό μητρώου με εξαίρεση το Α εξάμηνο που έγινε αλφαβητικά (με βάση το επίθετο των φοιτητών). Οι ομάδες ισχύουν για την πρώτη εβδομάδα των εργαστηρίων. Από την επόμενη εβδομάδα η σύνθεση των ομάδων θα καθορίζεται από τον καθηγητή του εργαστηρίου. Φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου δεν περιέχεται στους σχετικούς πίνακες και δικαιούνται να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια μπορούν, μόνο για την πρώτη εβδομάδα, να πάνε σε όποια ομάδα επιθυμούν.

Με βάση τον αριθμό των ομάδων σε κάθε μάθημα, έχει τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμό: Πρόγραμμα μαθημάτων