Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο»

Last Updated on 12/04/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκού Υπότροφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχο διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιο διδάκτορα είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022:

«Διοίκηση και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και 29/04/2022 να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή καθώς και καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονική εφαρμογή στον ιστότοπο του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 2671027311).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
Γραμματείας
Αθηνά Γιωβανίτσα

 

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση πατώντας ΕΔΩ.