Το μάθημα «Αρχές Μάρκετινγκ» εισάγει τους φοιτητές/τριες στις τεχνικές διοίκησης προϊόντος (Brand Management), δηλαδή, α) τον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν (Product) διαφοροποιείται από άλλα ομοειδή με βάση τα τεχνικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά, β) την κοστολόγηση προϊόντος και συνεπώς σύνδεση της τιμής του (Price) με τα πάγια και τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης, γ) τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά (Place) και, συνεπώς, στην ευκολία πρόσβασή του καταναλωτή σε αυτό και δ) την ανάδειξή και προώθηση προϊόντος (Promotion) στην αγορά.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκλαΐκευση των βασικών αρχών και διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της «Διοίκησης Μάρκετινγκ Προϊόντος». Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, το μάθημα επικεντρώνεται πρωτίστως στον τρόπο διαμόρφωσης του «Μείγματος Μάρκετινγκ» (marketing mix) προϊόντος, στην «κοινωνική διάσταση της επιστήμης του μάρκετινγκ» (social marketing), στην καταναλωτική συμπεριφορά και προτίμηση (ανάγκη ή/και επιθυμία), στα θέματα που επικουρούν την «τμηματοποίηση» της αγοράς (market segments), καθώς και στο θέμα της «τοποθέτησης» (positioning) των προϊόντων στην αγορά, με τρόπο ώστε να καθίστανται αυτά επιθυμητά σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να ξέρουν:

  • Τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης στην οργάνωση και διοίκηση των προϊόντων της,
  • Τις ερευνητικές τεχνικές μέσω των οποίων διαμορφώνεται το μείγμα μάρκετινγκ,
  • Τα κριτήρια με τα οποία κατηγοριοποιούνται οι καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες ενδιαφέροντος (τμηματοποίηση),
  • Τις στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς στο πλάνο μάρκετινγκ των προϊόντων μιας επιχείρησης.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5