Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρίες οργανώσεων ανθρωπίνων σχέσεων και λήψης αποφάσεων στους εργασιακούς οργανισμούς. Οι σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των μορφών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Του πώς λειτουργεί η επικοινωνία στη συμμετοχική διοίκηση και η προσέγγιση των επιχειρησιακών συναντήσεων, των συμβουλίων, των συσκέψεων.

Στο μάθημα επιτυγχάνεται σταδιακά η εκμάθηση βασικών μοντέλων χρήσης του λόγου, με έμφαση στον γραπτό λόγο, έτσι ώστε οι φοιτητές να προετοιμάζονται σταδιακά για τον αυριανό επαγγελματικό τους βίο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τον τρόπο σύνταξης εγγράφων, εγκυκλίων και υπηρεσιακών εκθέσεων.
  • Να κατανοούν την επιχειρησιακή ομαδική επικοινωνία, τα προβλήματα και τις ευρύτερες προοπτικές της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
  • Το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική έκφραση της υποκίνησης, της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού.
  • Βασικά στοιχεία σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέσα των σύγχρονων ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών και την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της επικοινωνίας.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5