Επικοινωνία και γλώσσα συνυφασμένες περιοχές για τον επιστημονικό λόγο. Η αφήγηση ένα από τα πεδία εφαρμογής τους που εξετάζεται εδώ με θεωρητικό τρόπο. Σκοπός του μαθήματος η κατάδειξη της πολύπλευρης σχέσης επικοινωνίας και γλώσσας, πρωτευόντως θεωρητική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Βασικές θεωρίες γύρω από το γλωσσικό φαινόμενο.
  • Θεωρητική εστίαση στην έννοια, τις χρήσης και την σημασία της αφήγησης στην λαϊκή παράδοση αλλά και την εφαρμοσμένη επικοινωνία.
  • Τη θεωρητική πλευρά της αφήγησης.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5