Εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Last Updated on 28/09/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καλούνται όλοι οι επιτυχόντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ», όπως καταθέσουν ηλεκτρονικά τα έντυπα που περιγράφονται την ενότητα Α έως τις 6-10-2021.

 

Οι επιτυχόντες που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή των τελών φοίτησης καλούνται πέρα από τα δικαιολογητικά της ενότητας Α, να καταθέσουν επιπρόσθετα και τα έντυπα που περιγράφονται στην ενότητα Β έως τις 6-10-2021.

 

Οι επιτυχόντες που δεν καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή των τελών φοίτησης και οι φοιτητές που καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης αλλά δεν την δικαιούνται, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση, να καταβάλουν την πρώτη δόση από τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις όπου: δεν υπάρξει εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών, ή τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή, ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη φοίτησης (από όσους δεν δικαιούνται απαλλαγή), τότε οι προαναφερόμενοι επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής.

 

Ενότητα Α: όλοι οι επιτυχόντες

Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου καλούνται όλοι οι επιτυχόντες του ΠΜΣ όπως καταθέσουν έως τις 6-10-2021 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής (Αίτηση Εγγραφής) καθώς και τα προβλεπόμενα συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmcmaster@ionio.gr. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οποίο κατατέθηκε και η αίτηση για την συμμετοχή στο ΠΜΣ.

Ενότητα Β: μόνο οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 (άρθρο 35) και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων του Υπουργείου υπ. αριθμ.: 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018), και αριθμ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2988/Β/3.7.2021), καλούνται πέρα από το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής να καταθέσουν έως τις 6-10-2021 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και το Έντυπο Αίτησης Απαλλαγής (Αίτηση Απαλλαγής) καθώς και τα προβλεπόμενα συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmcmaster@ionio.gr. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών ή η ελλειπή υποβολή αυτών συνεπάγεται και την απόρριψη της αίτησης του επιτυχόντα για απαλλαγή των τελών φοίτησης. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οποίο κατατέθηκε και η αίτηση για την συμμετοχή στο ΠΜΣ.