Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητών

Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη κάρτα σίτισης θα πρέπει μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να καταθέσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά.

Δικαιούχοι Σίτισης

 1. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο, με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του είναι ενεργός φοιτητής.
 2. Έγγαμοι φοιτητές, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
 3. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
 4. Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα το Ίδρυμα.
 5. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι.
 6. Φοιτητές πολυμελούς οικογένειας.
 7. Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή.
 8. Απορφανισθέντες φοιτητές εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.
 9. Τέκνα άγαμης μητέρας τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.
 10. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.
 11. Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τέκνο θύματος τρομοκρατίας εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 12. Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του πρώτου-δεύτερου-τρίτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι κάτοχοι, πτυχίου, μεταπτυχιακοί η διδακτορικού τίτλου.
 13. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών η ερευνητικών προγραμμάτων.
 14. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών η ερευνητικών προγραμμάτων.
 15. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής σύμφωνα με τον οργανισμό του ιδρύματος προέλευσης.
 16. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

Προϋποθέσεις Δωρεάν Σίτισης

 1. Άγαμοι φοιτητές που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.
 2. Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2013) δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο.
 3. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2013) δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (Την κατεβάζετε από εδώ)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του
 4. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου θα προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
 5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικ. έτους.
 6. Πρόσφατη φωτογραφία
 7. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και για την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων (Την κατεβάζετε από εδώ)

Συμπληρωματικά κατά περίπτωση

 1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής
 2. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)
 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα
 5. Οι σπουδαστές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν: Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του σπουδαστή Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του σπουδαστή
 6. Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του σπουδαστή, θεωρημένη από Αστυν. Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.
 7. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού η ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας η ενας εκ των γονεων του εαν ειναι αγαμος κατω των 25 ετων, εισπρατει επίδομα ανεργειας. Σε αυτην την περιπτωση θα προσκομίσει βεβαίωση επιδόματος ανεργίας.

Μη Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

 1. Όσοι έχουν συμπληρώσει το ανώτατο χρονικό όριο της παροχής δωρεάν σίτισης που είναι όσα τα έτη κανονικής (ελάχιστης) φοίτησης σύν δύο (2) έτη.
 2. Οι στρατευμένοι νέοι/νέες και όσοι φοιτούν σε στρατιωτική σχολή και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση – φοίτηση. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις ή είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Οι φοιτητές που κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Προσοχή! Η χρήση της Κάρτας Δωρεάν Σίτισης είναι αυστηρά προσωπική!