Οι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν, πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ. Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.