Το μάθημα εστιάζει στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο γνώσης, το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και της χρησιμότητας της διοίκησης για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, σκοπός που επιτυγχάνεται μέσα από μια ανασκόπηση των βασικών περιοχών διοίκησης: εξοπλισμός, μέσα παραγωγής, παραγωγική διαδικασία, πωλήσεις προϊόντων, σχέσεις με συνεργάτες-προμηθευτές, σχέσεις με το προσωπικό, τη διαχείριση κινδύνων, την επίλυση προβλημάτων κ.ά.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές:

  • Τις πρακτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις του management και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Τις θεωρίες επιχειρησιακής οργάνωσης στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Τις διοικητικές και οργανωτικές πρακτικές και τις διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο χώρο εργασίας.
  • Τις θεωρητικές προσεγγίσεις του της διοίκησης που αφορούν την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.
  • Το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Τη σημασία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο μάθημα, οι φοιτητές ασχολούνται με τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan), εφαρμόζοντας την θεωρία στην πράξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

  • Αναλύουν και να αξιολογούν την οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Γνωρίσουν διοικητικές και οργανωτικές θεωρίες και να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες πρακτικές.
  • Σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αναλύουν τα αποτελέσματα ενός business plan.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5