Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη στο σύνολο των επιστημονικών τομέων, σε ορισμένους δε εξ αυτών τείνει να αντικαταστήσει πλήρως εκείνες τις μεθοδολογίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούσαν ΤΠΕ. Ένας από τους τομείς ο οποίος έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις ΤΠΕ είναι ο τομέας της επικοινωνίας. Η πρώτη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται σε βασικές αρχές της πληροφορικής δίνοντας έμφαση στις διαφορές ανάμεσα στα αναλογικά και ψηφιακά μέσα. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος αναλύονται οι βασικές μορφές των μέσων μαζικής επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στη διαχρονικής τους εξέλιξη, καθώς επίσης και στην επίδραση που έχουν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιπτώσεις που έχει η μεγάλη διείσδυση του Διαδικτύου στα μέσα επικοινωνίας. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη τηλεόραση επικεντρώνοντας περισσότερο στη ψηφιακή τηλεόραση. Επιπλέον αναλύονται οι εξελίξεις στις παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή) αναλύοντας την επίδραση του Διαδικτύου σε αυτές. Τέλος παρουσιάζονται νέες μορφές επικοινωνίας όπως είναι οι υπηρεσίες OTT (Over the Top) οι οποίες βασίζονται στην σύγκλιση των δικτύων και των υπηρεσιών και αναλύονται νέες έννοιες όπως αυτές του ψηφιακού χάσματος.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει δύο ενότητες:

  • Βασικά εργαλεία πληροφορικής: Εκμάθηση των βασικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστών φύλλων και παρουσιάσεων τόσο σε λογισμικά επί πληρωμή (όπως ενδεικτικά: MS Office, Excel, Power Point) όσο και σε ελεύθερα λογισμικά (όπως ενδεικτικά: Open Office).
  • Βασικά εργαλεία πληροφορικής τα οποία βασίζονται σε διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους: Εκμάθηση βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών βασιζόμενες στο υπολογιστικό νέφος όπως ενδεικτικά Google drive, Dropbox, Google docs/sheets/slides/forms.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Βασικές αρχές της πληροφορικής σχετικά με τα ψηφιακά μέσα.
  • Την διαχρονική εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και την επίδραση του Διαδικτύου στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
  • Την διαχρονική εξέλιξη των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών.
  • Τις νέες μορφές επικοινωνίας όπως προκύπτουν από την σύγκληση των δικτύων και των υπηρεσιών.
  • Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες εφαρμογών/προγραμμάτων γραφείου.
  • Γνωρίζουν βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες/εφαρμογές που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5