Γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή της δημόσιας σφαίρας όπως αυτή συνδέεται με την δημοσιογραφία. Σκοπός του μαθήματος η κατανόηση του ρόλου των επικοινωνιτών/δημοσιογράφων στα γραπτά και οπτικοακουστικά παραδοσιακά ή ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Επίσης η κατάκτηση της ελάχιστης- απαραίτητης γνώσης προκειμένου να ασχοληθεί κανείς με την παραγωγή δημόσιου λόγου.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, διεξάγεται πειραματισμός με την παραγωγή κειμένων προς δημοσίευσή αφού προηγουμένως έχει αναλυθεί ο δημοσιογραφικός λόγος που εκπέμπεται από τα ΜΜΕ, παραδοσιακά ή νέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τι είναι δημόσια σφαίρα, δημόσιος λόγος και δημοσιογραφικό κείμενο.
  • Το πώς αρθρώνεται ο δημοσιογραφικός λόγος.
  • Ποια είναι η αλληλεπίδραση των επικοινωνιτών/δημοσιογράφων με το κοινό προς το οποίο αποστέλλουν τα μηνύματα τους.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5