Το μάθημα έρχεται να εισαγάγει τον φοιτητή στο ομώνυμο του μαθήματος γνωστικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται στη σύγκλιση της Πληροφορικής με τη Γνωστική Ψυχολογία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον νεοεισερχόμενο στον κόσμο των ψηφιακών μέσων επιστήμονα να αντιληφθεί την οπτική γωνία του ανθρώπινου παράγοντα στον κόσμο της σύγχρονης επικοινωνίας και των τεχνολογικών μέσων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να επικοινωνήσει τον κομβικό ρόλο του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, τα οποία αποτελούν μια έκφανση διαμεσολάβησης απολύτως εξαρτώμενης από τις λεπτομέρειες της εκάστοτε διεπαφής (user interface).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

  • Θα έχουν αποκτήσει ιδία αντίληψη για τον κομβικό ρόλο της ΕΑΥ στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα.
  • Θα συσχετίζουν τις βάσεις της όλης προσέγγισης της ΕΑΥ με τα πεδία του Marketing και της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων.
  • Θα είναι σε θέση να αντιληφθούν πλήρως τις αρχές του σχεδιασμού και της αξιολόγησης για ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Θα είναι σε θέση να εντάξουν επικοινωνιακές τεχνικές σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Θα έχουν κατανοήσει βαθιά την έννοια της ευχρηστίας, ώστε να είναι σε θέση να την εντάξει νοητικά και αξιοποιήσει σε νέες τεχνολογίες που εισέρχονται στην αγορά.
  • Θα έχουν αντιληφθεί την έννοια και τη σημασία του όρου user experience.
  • Σε πρακτικό επίπεδο, θα έχουν εξοικειωθεί με επιλεγμένες τεχνικές εκ των ανωτέρω.
  • Θα εφαρμόζουν τεχνικές ΕΑΥ σε ερευνητικό επίπεδο προκειμένου να σχεδιάσουν πειραματικές διατάξεις και διαδικασίες.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
301Y Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3 Υ 4 5
302Y Δημόσιες Σχέσεις 3 Υ 4 5
303Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II 3 Υ 4 5
304Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I 3 Υ 4 5
305Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ 3 Υ 2 2 5
306Y Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων 3 Υ 2 2 5