Το μάθημα λειτουργεί συνδυαστικά με τα μαθήματα «Παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών εικόνας και animation», «Ψηφιακός Σχεδιασμός Εντύπων Μέσων» και «Ψηφιακή Αφηγηματολογία» προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην παραγωγή των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Το μάθημα συνδέεται με τα αντικείμενα της ραδιοφωνικής παραγωγής και της παραγωγής video, αξιοποιώντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Τμήματος.

Το εν λόγω μάθημα καλείται να οικοδομήσει γνωστικά το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των πληροφοριακών εφαρμογών του ήχου και της κινούμενης εικόνας (video) μέσα από την εντρύφηση στη διαδικασία της media παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται μια σειρά από θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής και συνειδητοποιείται το πώς αυτές υλοποιούνται στην διαχείριση του ψηφιακού ήχου και video.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Γνωριμία με το ραδιοφωνικό studio.
 • Ηχογραφήσεις φωνής.
 • Επεξεργασία ήχου.
 • Ολοκλήρωση της παραγωγής.
 • Παραγωγή video.
 • Συγχρονισμός ήχου και video.
 • Σχεδιασμός και παρουσίαση των παραδοτέων της παραγωγής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν κατανοήσει σε επίπεδο εφαρμογής και αναγκαιότητας τον κεντρικό ρόλο των οπτικοακουστικών εφαρμογών στην σύγχρονη πραγματικότητα των media.
 • Έχουν κατανοήσει την θεωρία υποβάθρου σε ο,τι αφορά τα μέσα τα οποία παρέλκονται στο ακουστικό και στο οπτικό ερέθισμα.
 • Έχουν γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας ήχου και video καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων.
 • Έχουν εκπονήσει παραγωγές ραδιοφωνικές και video, ως μέλος ομάδας.
 • Αποτιμούν και αξιολογούν την μέθοδο και το αποτέλεσμα, από πλευράς αισθητικής, τεχνολογικής προσέγγισης, επικοινωνίας κ.ο.κ.
 • Περιγράφει, αναλύει, επεξηγεί και εν γένει επικοινωνεί όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν εντός της ανάπτυξης οπτικοακουστικών εφαρμογών.
 • Κατέχει την θέση των συγκεκριμένων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποίησε στο μάθημα επί της πλήρους (αφαιρετικής) εικόνας της όλης διαδικασίας και φάσεων μιας παραγωγής.
 • Να έχει βιώσει την στενή συσχέτιση του ήχου και της εικόνας σε επίπεδο τεχνολογίας υποβάθρου, εργαλείων διαχείρισης, μηνύματος και ερμηνείας.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
301Y Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3 Υ 4 5
302Y Δημόσιες Σχέσεις 3 Υ 4 5
303Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II 3 Υ 4 5
304Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I 3 Υ 4 5
305Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ 3 Υ 2 2 5
306Y Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων 3 Υ 2 2 5