Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» εισάγει τους φοιτητές σε εκείνες τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης που διευκολύνουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ και υποστηρίζουν τις αποφάσεις των μάρκετερ. Το μάθημα επικεντρώνεται, κυρίως, στη χρήση λογισμικού «διαχείρισης σχέσεων πελατείας και συνεργατών» (customer & partners relationship management – CRM και PRM) και, δευτερευόντως, στην ανάπτυξη «γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης» (Geographical Information Systems – GIS). Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση στη σχέση μάρκετινγκ και πληροφορίας, στις πηγές άντλησης πληροφοριών με σκοπό την έρευνα μάρκετινγκ, στις προϋποθέσεις λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ και στη χρήση των CRM, PRM και GIS.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία της χρήσης των «Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ» (Marketing Information Systems) και δη αυτών που αφορούν τη γνώση των αιτιών εκδήλωσης της καταναλωτικής προτίμησης και συμπεριφοράς.

Στο μάθημα, οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση των λογισμικών CRM και GIS ώστε να είναι σε θέση (Ι) να παρακολουθούν τις προτιμήσεις της υφιστάμενης πελατείας μιας επιχείρησης και (ΙΙ) να ελέγχουν τη ροή-ένταση ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης σε διαφορετικές περιφέρειες (πόλεις) της χώρας και, τέλος, να είναι σε θέση να παίρνουν σε αποφάσεις που διασφαλίζουν την πιστότητα του πελάτη στην επιχείρηση και τα προϊόντα της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ξέρουν πώς:

  • Να ορίζουν και να περιγράφουν την έννοια και τα συστατικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος μάρκετινγκ.
  • Να διακρίνουν τα διάφορα είδη και τις λειτουργίες των συστημάτων αυτών.
  • Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν λογισμικό εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ για την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων.
  • Να αναλύουν και να ελέγχουν τη σχέση κόστους-ωφέλειας για την επιχείρηση από χρήση πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5