Η ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί μια διαδικασία που αφορά προϊόντα και υπηρεσίες και χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση επικοινωνιακών προγραμμάτων προς τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους υποψήφιους πελάτες. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επικοινωνιακής στρατηγικής και να αναλύσει τα πλεονεκτήματα της έναντι των παραδοσιακών επικοινωνιακών προσεγγίσεων. Επιπλέον, βασικός σκοπός αποτελεί η εξέταση του τρόπου με τον οποίων οι σημαντικοί χώροι εταιρικής επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις διαδικτυακές επικοινωνιακές τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα εργαλεία της επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικής χρήσης τους. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας ενός πλάνου ολοκληρωμένης επικοινωνίας, αλλά και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του.

Στο μάθημα γίνεται επισκόπηση των βασικών εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπική πώληση, διαδραστικό μάρκετινγκ κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στους επικοινωνιακούς στόχους που κάθε εργαλείο εξυπηρετεί. Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση μελετών περίπτωσης και τη δημιουργία από τους φοιτητές ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Την ιστορία και την παρούσα κατάσταση της ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας.
  • Βασικές έννοιες όπως τακτικές και στρατηγικές της ψηφιακής ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
  • Τη λειτουργία της ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας.
  • Την χρήση των διαδικτυακών εργαλείων της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
  • Την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5