Το μάθημα «Πολιτική Επικοινωνία» περιέχει τον πρώιμο και τον ύστερο προβληματισμό που αφορά το δημόσιο λόγο, όπως αυτός αναπτύσσεται στα ΜΜΕ από δημοσιογράφους, πολιτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες και διάφορα δημόσια πρόσωπα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, μεγάλη έμφαση δίνεται στη εκάστοτε στάση των ΜΜΕ (ιδιαίτερα της τηλεόρασης) απέναντι στα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα συμβάντα, αναλύονται κριτικά οι τεχνικές της πολιτικής επικοινωνίας κομμάτων, φορέων κ.λπ., το πολιτικό μάρκετινγκ και η σχέση των πολιτικών και των κομμάτων με τους πολίτες καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της σχέσης στην αντίληψη και τη στάση των τελευταίων απέναντι στην πολιτική.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με το φαινόμενο της πολιτικής επικοινωνίας: τις μορφές διαλόγου μεταξύ πολιτών και πολιτικών (κυρίως των δεύτερων) στη δημόσια σφαίρα.

Με σκοπό τη σκέδαση της εννοιολογικής δυσκολίας του μαθήματος επιχειρείται η ενίσχυση της πρακτικής του διάστασης με δύο τρόπους: ο πρώτος αφορά την ανάλυση και παρουσίαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής, πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, όπου και ζητείται από τους φοιτητές να σχολιάσουν κριτικά το χώρο, τη διάταξη και τις θέσεις των συμμετεχόντων στην εκπομπή, τη θεματολογία, τις αντεγκλήσεις και τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Η δεύτερος αφορά την οργάνωση ενός σημαντικού αριθμού debate μεταξύ φοιτητών (ανά δύο), με θέματα που ορίζονται από το διδάσκοντα και στα οποία οι φοιτητές προετοιμάζονται για να αναμετρηθούν μεταξύ τους, παρουσία των συναδέλφων τους στην αίθουσα. Με τη λήξη της αναμέτρησης (debate), οι υπόλοιποι φοιτητές, ως ακροατήριο, θέτουν ερωτήματα (σχετικά με το θέμα/τα του debate) και προκρίνουν τον νικητή με βάση τις απαντήσεις του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ξέρουν:

  • Τις επιστημονικές θεωρήσεις και εξελίξεις της πολιτικής επικοινωνίας.
  • Τις πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες των ΜΜΕ στη σύγχρονη πολιτική-κομματική αντιπαράθεση.
  • Την ορολογία της πολιτικής σκέψης και επικοινωνίας, μέσω της οποίας αντιμετωπίζουν κριτικά τον πολιτικό λόγο και τις εκδηλώσεις του στα ΜΜΕ.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5