Το μάθημα «Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας» εισάγει τους φοιτητές στις πρακτικές που αφορούν το σχεδιασμό και τη υλοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας ποιοτικού ή ποσοτικού χαρακτήρα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, αναλύονται ένα-ένα τα “βήματα” σχεδιασμού μιας έρευνας: α) οι αρχικοί προβληματισμοί και οι καίριες υποθέσεις της, β) η σχέση επαγωγικών και απαγωγικών πρακτικών ανάλυσης, γ) η σχέση εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής κ.ά., από την αλληλεπίδραση των οποίων προκύπτουν στατιστικές συγκρίσεις, συσχετισμοί αντικειμένων, καταστάσεων, παραγόντων και εννοιών, τη σημασία των οποίων ο ερευνητής υποχρεούται να αποσαφηνίζει μέσα από σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.

Με δεδομένο ότι ο εμπειρικός χαρακτήρας μιας έρευνας προϋποθέτει την κατανόηση και τη χρήση μιας γλώσσας που περιγράφει, εξηγεί και ερμηνεύει τα φαινόμενα της περιβάλλουσας κοινωνικής (ή άλλης) πραγματικότητας, σκοπός του μαθήματος είναι, σε ένα πρώτο επίπεδο, η εστίαση των φοιτητών/τριών σε μια περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή σε μια θεματική περιοχή όπως, για παράδειγμα, ο τουρισμός, η οικογενειακή ή σχολική βία, ο εθισμός στο διαδίκτυο ή τα ναρκωτικά, η/οι στάση/εις απέναντι στην πολιτική και τα πολιτικά κόμματα κ.ά. και, ακολούθως, η διατύπωση ενός κεντρικού προς διερεύνηση ερωτήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ξέρουν πώς:

  • Να σχεδιάζουν μια έρευνα.
  • Να θέτουν σωστά τις ερευνητικές της υποθέσεις.
  • Να συσχετίζουν σε ένα ενιαίο ερευνητικό πλάνο τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το κεντρικό ερώτημα και τις ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης τους.
  • Να διατυπώνουν κριτικά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.
  • Να καταλήγουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5