Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, έχουν αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία δεν υφίστανται στο παραδοσιακό εμπόριο. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας εστιασμένες όμως στα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στο Διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ορατή η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα. Αναλύονται οι αξιακές αλυσίδες και πώς αυτές επηρεάζουν τους οικονομικούς δείκτες επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσω του Διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών οικονομικής θεωρίας και την επίδραση του Διαδικτύου στο οικονομικό περιβάλλον.

Στο μάθημα παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων προκειμένου να γίνει κατανοητό καλύτερα το θεωρητικό πλαίσιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Γνωρίζουν βασικές οικονομικές έννοιες.
  • Κατανοούν πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η επιδρούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα.
  • Αναλύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις και επιδράσεις των ΤΠΕ τόσο σε μίκρο όσο και μάκρο-οικονομικό επίπεδο.
  • Κατανοούν τις αλλαγές της ψηφιακής οικονομίας και της συμβολής τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5