Το μάθημα ασχολείται κυρίως με την περιγραφική στατιστική, στην παρουσίαση δηλαδή και τη συνοπτική περιγραφή δεδομένων. Στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος, γίνεται αναφορά και στις εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, στις τυχαίες μεταβλητές, τις κατανομές πιθανότητας, τις μονοδιάστατες διακριτές κατανομές, τις μονοδιάστατες συνεχείς κατανομές και τη δειγματοληψία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με έμφαση στην εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Στατιστική ανάλυση, δημιουργία γραφημάτων, παρουσίαση δεδομένων.
 • Ανάλυση δεδομένων δημοσκοπικών ερευνών προερχόμενων από πλατφόρμες τύπου Google κοκ.
 • Εκμάθηση SPSS.
 • Καταχώρηση δεδομένων.
 • περιγραφική στατιστική.
 • περιγραφή μεταβλητών.
 • επαγωγική στατιστική.
 • χ2 τεστ.
 • t- τεστ.
 • ανάλυση διακύμανσης (one way Anova).
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση reliability analysis.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν κατανοήσει βασικές αρχές της στατιστικής επιστήμης.
 • Θα έχουν μάθει τις απαιτούμενες λειτουργίες του SPSS.
 • Θα μπορούν να αναλύουν στατιστικά δεδομένα με την χρήση στατιστικών πακέτων εξάγοντας αξιόπιστα συμπεράσματα σε μελλοντικές έρευνες.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5