Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις πρακτικές που αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την κοστολόγηση και τον χρονοπρογραμματισμό ενός ψηφιακού έργου και, φυσικά, την παρακολούθηση (έγκαιρης) υλοποίησης όλων των ανωτέρω. Η Διοίκηση Έργων ή Μέσων εναρμονίζεται α) με τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, με την έννοια ότι διέπεται από τις ίδιες αρχές και, β) με τις πρακτικές και τις διαδικασίες του Διοίκησης Έργου (Project Management) ανεξάρτητα από το πόσο αυτό αφορά το σχεδιασμό ενός ψηφιακού έργου. Μέγιστο μέλημα του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της ορθής ιεράρχησης των εσωτερικών διεργασιών και του προσδιορισμού των πιο κρίσιμων από αυτές, με κριτήριο την επίδρασή τους στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο χρονικής δέσμευσης αναλύονται κατά σειρά η «Δομή Ανάλυσης Εργασιών (ΔΑΕ) και τα «τυπικά υποέργα», το «Κριτικό Μονοπάτι» (critical path), έννοιες «Ορόσημο» και «Παραδοτέο», τα εργαλεία χρονοπρογραμματισμού (διάγραμμα αξιολόγησης έργου – PERT) και, τέλος, η εκτίμηση κόστους και η διαχείριση κινδύνων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ψηφιακού έργου, από τη φάση της αρχικής σύλληψης του (γιατί φτιάχτηκε και τι ακριβώς κάνει) μέχρι του σημείου ανάλυσης των υποέργων του και την τελική υλοποίησή του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

  • Το αναγκαίο της συνεργασίας των ανάδοχων ενός έργου με τον πελάτη και της προσαρμογής του σχεδιασμού στην κάλυψη των αναγκών του τελευταίου.
  • Τις διαδικασίες με τις οποίες από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού έργου περνάμε στην υλοποίησή του.
  • Το ρόλο του χρονοπρογραμματισμού στην υλοποίησης ενός ψηφιακού μέσου, δηλαδή, της εναρμόνισης του κόστους σχεδιασμού και παραγωγής του ψηφιακού μέσου με το διαθέσιμο budget του παραγγέλλοντος (πελάτη).
  • Τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης του τεχνικού δυναμικού που συμμετέχει στην υλοποίηση του ψηφιακού έργου.
  • Το απαραίτητο της ορθής διαδοχή μεταξύ υποέργων (πότε αρχίζει το καθένα, με ποια γίνεται παράλληλα και πότε τελειώνει).
  • Την αποφυγή ένταξης στη φάση του σχεδιασμού υποέργων που δεν παίρνουν “σκυτάλη” από προηγούμενο υποέργο και, ακολούθως, δεν την παραδίδουν σε κάποιο επόμενο (σύνηθες λάθος των περισσότερων εργασιών).
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5