Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένας σύγχρονος τομέας του επιχειρείν καθώς ολοένα και περισσότερο οι ιδιωτικών συμφερόντων οργανισμοί αναγνωρίζουν το ότι είναι απαραίτητο να συμβάλλουν για την τοπική εθνική ή και παγκόσμια συνύπαρξη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) τομέας της Εταιρικής Διακυβέρνησης και δέσμευση ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων για συμμόρφωση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλαίσια ηθικών αρχών και κανόνων. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μία σύντομη επισκόπηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πρώτιστο στόχο τη βιωσιμότητα τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού και οικολογικού περιβάλλοντος.

Στο μάθημα, εμπεδώνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοιχείων προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Έναν ευρύ τρόπο θέασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  • Τη σύντομη ιστορία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη σύνδεσή της με την Εταιρική Διακυβέρνηση.
  • Τη σημασία για την πλανητική βιωσιμότητα της ΕΚΕ, σύνδεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με την πολιτική οικολογία.
  • Τη διασύνδεση επιχειρήσεων και κοινωνικών αναγκών.
  • Τη συμβολή επιχειρήσεων στο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5