Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται η εξοικείωση των φοιτητών με την ανάγνωση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, με τις τεχνικές προετοιμασίας και τις προδιαγραφές σχεδιασμού, εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία τονίζονται στο μάθημα είναι τα εξής:

(α) Η επικοινωνιακή διάσταση της έρευνας, οπότε και επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στο ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα στην στρατηγική επικοινωνίας του ερευνητικού “προϊόντος”.

(β) Η επιστράτευση των ψηφιακών μέσων, όχι μόνο ως μεθοδολογικών εργαλείων, αλλά και ως αυτοτελών αντικειμένων έρευνας, δηλαδή η μελέτη τους ως εργαλείων επαγγελματικών ή ως μερών της καθημερινότητας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εντρύφηση στην ολοκληρωμένη διαχείριση ερευνητικών υποθέσεων, στον σχεδιασμό μεθόδων προσέγγισης και στην εκπόνηση και επικοινωνία ολοκληρωμένων ερευνών. Το εφόδιο αυτής της γνώσης μπορεί να συσχετισθεί:

  • Με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
  • Με τη διενέργεια ερευνητικών μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
  • Με την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Στο μάθημα εφαρμόζονται ασκήσεις εμπέδωσης, είτε εργασίες, είτε κατά περίπτωση ασκήσεις ελεύθερου χρόνου, ούτως ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευχέρεια να διαχειρισθούν τον χρόνο του ανετότερα και να εργάζονται πάνω στις ασκήσεις ή εργασίες με το δικό του ρυθμό και ύφος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Θα γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους έρευνας στον χώρο της Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων καθώς και τις μεθόδους βιβλιογραφικής επισκόπησης.
  • Θα γνωρίζουν σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους, βασισμένες στα ψηφιακά μέσα, όπως η καταγραφή χρήσης, το eye-tracking, η ανάλυση περιεχομένου με εξειδικευμένο λογισμικό κ.ο.κ.
  • Έχοντας μελετήσει διάφορες επιστημονικές εργασίες θα έχουν κατανοήσει τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις αυτών, όπως και την ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.
  • Θα έχουν εντρυφήσει στις βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικών διατριβών και άρθρων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10