Τα δίκτυα υπολογιστών είναι η κύρια βάση πάνω στην οποία λειτουργούν τα Ψηφιακά Μέσα και πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες επικοινωνίες. Το μάθημα εστιάζει στα βασικά σημεία της θεωρίας των δικτύων υπολογιστών προκειμένου να είναι αντιληπτές οι δικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές επικοινωνίες. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας διαφόρων μορφών δικτύων όπως ενδεικτικά: PAN (Personal Area Networks), HAN (Home Area Netwοrks), LAN (Local Area Netwοrks), MAN (Metropolitan Area Netwοrks). Επιπλέον αναλύεται η λειτουργία των δορυφορικών δικτύων στα οποία βασίζονται οι δημοφιλέστερες εφαρμογές κινητών (LBS – Location Based Services). Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δικτυακή αρχιτεκτονική του Διαδικτύου και στις δικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των υπολογιστών / συσκευών στο Διαδίκτυο, προκειμένου αφενός να γίνουν κατανοητές οι δικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο και αφετέρου να αναλυθεί η μετάβαση από το Διαδίκτυο, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και εν τέλει στο Διαδίκτυο των Πάντων (Internet of Everything).

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Βασικές αρχές προγραμματισμού (ενδεικτική πλατφόρμα Scratch).
  • Βασικές γλώσσες προγραμματισμού (HTML, CSS, JS).
  • Βασικές αρχές στις βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά MySQL).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τις βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών διαφορετικής εμβέλειας (PAN, HAN, LAN, MAN, Satellite).
  • Τις βασικές αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου.
  • Να υλοποιούν βασικά προγράμματα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (Scratch, HTML, JS).
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10