Το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό άξονα της σύγχρονης πραγματικότητας και έναν από τους κύριους άξονες της διεθνούς πολιτικής τοπικά αλλά και παγκόσμια. Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσημα στην εποχή μας καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνεται με απρόβλεπτες συνέπειες για την ζωή του ανθρώπου. Τα πολυάριθμα, αυξανόμενα και σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχολούν τους πολίτες περισσότερο από ποτέ και αναζητούν την επίλυσή τους. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης δίνουν πλέον έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και σε όσα τα αφορούν. Οι πολίτες αλλά και οι οργανισμοί δημιουργούν οπτικά, ακουστικά, οπτικοακουστικά μέσα περιβαλλοντικής επικοινωνίας για να αναδείξουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ή τρόπους επίλυσης τους.

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η δημοσιογραφική τους κάλυψη με έμφαση στους τρόπους και τις μεθόδους που αφορούν την περιβαλλοντική πληροφόρηση και επικοινωνία. Διερευνάται η επικοινωνιακή πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των δημοσιογραφικών οργανισμών και εταιρειών, των θεσμών διακυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική αναφορά στα ψηφιακά μέσα και το Διαδίκτυο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τον ορισμό της περιβαλλοντικής επικοινωνίας.
  • Τη συσχέτιση περιβαλλοντικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης.
  • Τη συσχέτιση περιβαλλοντικής επικοινωνίας και δημοσιογραφίας.
  • Τη συσχέτιση περιβαλλοντικής επικοινωνίας και Διαδικτύου.
  • Τα μοντέλα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής επικοινωνίας.
  • Εφαρμόζουν την κατάλληλη στρατηγική περιβαλλοντικής επικοινωνίας για αλλαγή της συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
  • Την αξιολόγηση περιβαλλοντικά επικοινωνιακών προγραμμάτων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10