Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι νέες μορφές της δημοσιογραφίας και γενικότερα η σχέση των νέων τεχνολογιών οπτικοποίησης με την ενημέρωση. Ξεκινώντας από θεωρητικές προσεγγίσεις, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες, τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινωνίες έχουν αλλάξει και τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο διαδίκτυο, και στις εξελίξεις με τις οποίες συνδέεται (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές). Στο νέο τύπο δημοσιογράφου, στις δημοσιογραφικής πρακτικής και στις νέες μορφές που λαμβάνει το ψηφιακό μήνυμα. Στο μάθημα παρουσιάζεται ο κλάδος της δημοσιογραφίας δεδομένων που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια με την θεαματική αύξηση των ανοιχτών δεδομένων στο διαδίκτυο. Παρουσιάζονται οι πηγές άντλησης δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δημοσιογράφος, οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και το νομικό πλαίσιο άντλησης, χρήσης, ανάλυσης και παραγωγής νέων δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι ο δημοσιογράφος να είναι σε θέση να βρίσκει, να προσαρμόζει, να οπτικοποιεί και να ερμηνεύει τα δεδομένα. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να έχει τις θεωρητικές βάσεις χρήσης δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων δεδομένων που επικοινωνούν αυτούσια την πληροφορία ή ενσωματώνονται στα διαδικτυακά ή έντυπα άρθρα του. Τέλος, το μάθημα αυτό, εκπαιδεύει τους φοιτητές στα αντιπροσωπευτικά είδη ενημέρωσης, επιχειρώντας την εξοικείωση των φοιτητών/τριων με την επιχειρηματολογία, την αφήγηση και την περιγραφή ειδήσεων και γεγονότων στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εξόρυξη δημοσιογραφικών δεδομένων και επεξεργασία τους.
 • Δημιουργία οπτικοποιήσεων από δημοσιογραφικά δεδομένα.
 • Ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο ενημερωτικών οπτικοποιήσεων.
 • Παραγωγή και ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο αλληλεπιδραστικών διαγραμμάτων.
 • Χρήση εφαρμογών οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Παραγωγή και ανάρτηση δημοσιογραφικών δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι είναι η δημοσιογραφία δεδομένων και η χρήση της.
 • Τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της δημοσιογραφίας δεδομένων.
 • Να επικοινωνούν ορθά το περιεχόμενο που παράγουν ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.
 • Να αναζητούν τα κατάλληλα διαγράμματα και τις οπτικοποιήσεις για κάθε ενέργεια ενημέρωσης και να αλληλεπιδρούν οι χρήστες.
 • Να χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά μέσα στη δημοσιογραφία δεδομένων.
 • Τις βασικές δεξιότητες χρήσης εφαρμογών οπτικοποίησης δεδομένων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10