Η μάθηση μέσω παιχνιδιών (Game Based Learning – GBL) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Τυπικές δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η διαχείριση παράλληλων διεργασιών (multitasking), η κριτική σκέψη, η ανάληψη κινδύνου και άλλες, μπορούν να αναπτυχθούν σε περιβάλλοντα βασιζόμενα στα serious games.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της GBL και παράλληλα η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων ώστε οι έννοιες αυτές να τίθενται σε εφαρμογή με άνεση. Η χρησιμοποίηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων θεωρείται δεδομένη, με την έννοια ότι η εκπαιδευτική διαδικασία εντάσσεται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Παράλληλα, η βιωματική τριβή με όρους όπως το gamification θεωρείται στοιχειώδης. Η δημιουργία δειγμάτων μαθήματος και η εφαρμογή στρατηγικών GBL σε υφιστάμενα μαθήματα από τους φοιτητές, θεωρούνται δύο τυπικοί στόχοι στο πεδίο της εφαρμογής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

  • Θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές ιδέες ως προς τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης στον τομέα της GBL και για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση.
  • Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες εκμαίευσης της συνεργασίας, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης του εκπαιδευόμενου μέσω ψηφιακού αλφαβητισμού και διεπιστημονικής προσέγγισης.
  • Θα έχουν κατακτήσει τεχνικές και δεξιότητες για να παρακινούν, καθοδηγούν και αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους με απώτερο στόχο τη μείωση των χαμηλών επιτευγμάτων στις βασικές ικανότητες και την ανάπτυξη εξειδικευμένων, υψηλού επιπέδου και καινοτόμων δεξιοτήτων, προς βελτίωση της ποιότητας της γενικής εκπαίδευσης.
  • Θα υποστηρίζουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση, με ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών τομέων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10