Δηλώσεις Μαθημάτων για το Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης (αφορά μόνο 2-ετείς ή μεγαλύτερου έτους φοιτητές) θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 16/10/2019, προκειμένου να υποβληθούν δηλώσεις από φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία, καθώς επίσης και από φοιτητές οι οποίοι κατά την αρχική τους δήλωση δεν τήρησαν τους προβλεπόμενους κανόνες.

Υπενθυμίζεται ότι για τις δηλώσεις μαθημάτων ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:

  1. Δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές. Στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων
    Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39).
  2. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.
  3. Ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.
  4. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.

Μετά τις 16-10-2019 οι δηλώσεις οι οποίες δεν θα πληρούν τους ανωτέρω κανόνες θα διορθωθούν από την Γραμματεία, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους φοιτητές.