Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Last Updated on 29/01/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πρόσβαση και Προθεσμίες

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο

http://gram-web.ionio.gr/unistudent/.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο

https://omiros.teiion.gr/unistudent.

Η διάρκεια των δηλώσεων είναι από 1/2/2021 έως και 11/2/2021.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου με τους ακόλουθους κανόνες:

  • πρώτα δηλώνονται, είτε τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές, είτε τυχόν οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού
  • στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο τυπικό εξάμηνο σπουδών δηλώνουν υποχρεωτικά μόνο τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου (2ου).

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων είναι έξι (6) για το 2ο εξάμηνο σπουδών και εννέα (9) για το 4ο ή μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

  • δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές
  • στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
  • τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8ο ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.