Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου 

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για όλα τα μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο.

 

Εργαστηριακά Μαθήματα (Ε.Μ.)
Με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών, για κάθε Ε.Μ., οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες, ώστε να είναι δυνατή τόσο η παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος όσο και η άσκηση των φοιτητών που ακολουθεί, μετά την παράδοση του Ε.Μ.Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό.

Στόχος κάθε εργαστηριακού μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή αυτών, στις ασκήσεις προσομοίωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά το 80% των προβλεπόμενων μαθημάτων του εξαμήνου και αποτελεί κριτήριο επιτυχίας του εργαστηριακού μαθήματος για κάθε φοιτητή.

Εάν δηλαδή, ένας φοιτητής/τρια, απουσιάσει από το εργαστήριο είτε για λόγους ασθένειας, είτε για προσωπικούς λόγους και υπερβεί το ποσοστό των απουσιών του το 20% του συνόλου των εργαστηριακών μαθημάτων, τότε η παρακολούθηση κρίνεται ανεπιτυχής.

 

Θεωρητικά μαθήματα
Ένα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι διδάχθηκε, εφ΄όσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 των προγραμματισμένων ωρών.

 

Αξιολόγηση του Φοιτητή

Στα μαθήματα ο φοιτητής αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση.
Αν δεν έχει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του (πέντε) 5, είναι υποχρεωμένος/η να ξαναδηλώσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο και να το παρακολουθήσει εκ νέου.

Αν το μάθημα είναι μεικτό (Θεωρία και Εργαστήριο), στον τελικό βαθμό λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός εξέτασης στο εργατηριακό μέρος του μαθήματος.

Για το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, η αξιολόγηση των φοιτητών είτε είναι συνεχής, είτε λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες του εξαμήνου, κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται και εξετάζονται από τον καθηγητή.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης των φοιτητών είναι:
από 0.0  έως 3.9       κακώς
από 4.0 έως  4.9       ανεπαρκώς
από 5.0 έως  6.9       καλώς
από 7.0 έως  8.4       λίαν καλώς
από 8.5 έως  10        άριστα

Φοιτητής/τρια που έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) θεωρείται ότι πρέπει να επανεξεταστεί.

 

Διαδικασίες / κανόνες εξεταστικής περιόδου
Τα άρθρα που ακολουθούν ορίζουν τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων και επισημαίνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των επιτηρητών και των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων, η ομαλή λειτουργία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας:

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι φοιτητές κατή την εξέταση των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.α). Σε περίπτωση που φοιτητής δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητα του, ο εισηγητής / επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να τον αποβάλλει από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να απομακρύνουν από τα έδρανα βιβλία, τσάντες, σημειώσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας κάθε είδους (ακουστικά Bluetooth, smart watch κλπ). Η παραβίαση αυτού του κανόνα θεωρείται απόπειρα αντιγραφής, ακόμη και αν τα βιβλία είναι κλειστά και τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές απενεργοποιημένα.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φοιτητών στην εξέταση, οι οποίοι έχουν προσέλθει μετά το πέρας της διανομής των θεμάτων.

Η χρονική περίοδος των διευκρινιστικών ερωτήσεων θα πρέπει να περιορίζεται, όσον είναι δυνατόν, έως την πρώτη αποχώρηση.

Οι εξεταζόμενοι κατά την παράδοση του γραπτού υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο εξεταζομένων και δείχνουν τη φοιτητική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι κατά την αποχώρησή τους υποχρεούνται να παραδώσουν την κόλλα των εξετάσεων, ακόμα και λευκή, καθώς και το έντυπο των θεμάτων, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο διδάσκων.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εξετάσεων απαγορεύει να παραμείνει στην αίθουσα ένας μόνο εξεταζόμενος. Συνεπώς, ο προτελευταίος εξεταζόμενος που είναι έτοιμος να παραδώσει το γραπτό του, οφείλει να παραμείνει στην αίθουσα έως ότου παραδώσει μαζί του το δικό του γραπτό και ο τελευταίος εξεταζόμενος.

Οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση θα πρέπει να μεριμνήσουν να συλλέξουν υπογραφές από εισηγητή και επόπτη, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μετέπειτα να την προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος για επικύρωση. Σε περίπτωση που το μάθημα εξετάζεται εκτός ωραρίου λειτουργίας της Γραμματείας η επικύρωση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προφορική εξέταση δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία. Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται παράλληλα με τις γραπτές εξετάσεις, από τον εισηγητή του μαθήματος, σε άλλη αίθουσα από αυτήν που πραγματοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις, παρουσία ενός επιτηρητή. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής.