Ιδρυματικός Κανονισμός Erasmus Ιονίου Πανεπιστημίου και Τμήματος

Ιδρυματικός Κανονισμός Erasmus Ιονίου Πανεπιστημίου και Τμήματος

Last Updated on 14/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΙΚΥ, την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα.

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα LLP/ERASMUS με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία/ επιμόρφωση
  • Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση
  • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
  • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές είναι οι ακόλουθες:

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές είναι από 3 έως 12 μήνες.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και πρόσφατα απόφοιτοι.

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή φορείς με τα οποία το τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μπορείτε να βρείτε τον εγκεκριμένο Ιδρυματικό Κανονισμό Erasmus ΕΔΩ.

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Μπορείτε να βρείτε τον εγκεκριμένο Κανονισμό Erasmus του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΕΔΩ.