Εξεταστική Ιανουαρίου ακ. Έτους 2020-2021

Εξεταστική Ιανουαρίου ακ. Έτους 2020-2021

Last Updated on 12/01/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακ. Έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαμορφώνεται ως ακολούθως (πρόγραμμα εξεταστικής).
  2. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα open course (opencourses.ionio.gr), στα μαθήματα που επιθυμούν να εξετασθούν και έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο. Η εγγραφή στην πλατφόρμα του μαθήματος στο open course εμπεριέχει δήλωση / πρόθεση συμμετοχής του φοιτητή στην εξ αποστάσεως εξέταση, την αποδοχή των γενικών όρων της εξ αποστάσεως εξεταστικής και παράλληλα την συναίνεση του φοιτητή στην μορφή εξέτασης που προτείνεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο διδάσκοντα, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται (τεχνικών και μη, περιλαμβανομένων των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας).
  3. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις, στην περίπτωση όπου αυτές πραγματοποιηθούν με σύγχρονους μεθόδους (προφορική εξέταση, online γραπτή εξέταση) οι φοιτητές, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, η οποία θα διαθέτει κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο, καθώς επίσης και αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν την φοιτητική τους ταυτότητα (ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης).
  4. Ο κάθε διδάσκων θα ενημερώσει μέσω της πλατφόρμας open course τους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος.
  5. Για την διεξαγωγή των εξετάσεων θα χρησιμοποιηθούν πέρα από το open course και πλατφόρμες που έχουν δοκιμασθεί και διαλειτουργούν με την εν λόγω πλατφόρμα του Ιδρύματος (ενδεικτικά Zoom , Meet και Google Forms).
  6. Σε περίπτωση φοιτητών οι οποίοι δικαιούνται προφορική εξέταση, οι εν λόγω φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την επιθυμίας τους να εξεταστούν προφορικά, στην Γραμματεία του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τις 15-1-2021. Η προφορική εξέτασή τους θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του διδάσκοντος.
  7. Σε περίπτωση όπου κατά την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εξέτασης υπάρξει διακοπή από την πλευρά του εξεταζόμενου στην σύνδεσή του στο Διαδίκτυο, για λόγους ανωτέρως βίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο κατά τη κρίση και με ευθύνη του διδάσκοντος προφορική εξέταση, ενώπιο 3-μελούς επιτροπής εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο μέλη θα είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η εν λόγω επιτροπή θα ορίζεται ανά περίπτωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
  8. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθούν, τα αναφερόμενα στην υπ. αρ. 13/8.1.2021 Απόφαση της Συγκλήτου.