Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Πέρασα στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πώς κάνω εγγραφή;

Η  εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων κάθε ακαδημαϊκού  έτους στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα το οποίο ορίζεται από υπουργική απόφαση.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν οι επιτυχόντες για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία σε χρονικό διάστημα αντίστοιχο της περιόδου εγγραφών.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Πώς βγάζω φοιτητική ταυτότητα/πάσο;

Επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας εδώ

Υγειονομική περίθαλψη;

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν, πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ.Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκήςκάρτας ασφάλισης ασθενείαςσύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Συνεπώς πλέον δεν εκδίδεται από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης

Οικονομικές ενισχύσεις;

Στεγαστικό επίδομαύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Χορηγείταισεόλουςτους φοιτητές μιας οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήντης κύριας κατοικίας τους και ενοικιάζουν κατοικία και για όσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν (τέσσερα στην περίπτωση του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ).

Η φοίτηση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο/ηφοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον από τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013(ΦΕΚ 393 Β’ 21.02.2013) καιΚΥΑ 140832/Ζ1/25-82017 (ΦΕΚ 2993Β ́/31-8-2017).Προθεσμίες υποβολής και άλλες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των πρωτοετώνφοιτητών (stegastiko.minedu.gov.gr)

Βασικός Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών

Δείτε το Βασικός Οδηγό Ψηφιακών Υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές/τριες από εδώ: https://ionio.gr/gr/services/it-noc/noc/

Πώς παίρνω τους κωδικούς που απαιτούνται για την εγγραφή στο gram-web.ionio.gr και e-class;

Οι κωδικοί παραλαμβάνονται από την γραμματεία του Τμήματος σε ένα έντυπο, αφού πρώτα γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπείας. Το έντυπο περιέχει όνομα χρήστη και κωδικό ενεργοποίησης λογαριασμού, καθώς και έναν ακόμα κωδικό που θα χρησιμοποιείται από τον φοιτητή μετέπειτα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Πώς κάνω ενεργοποίηση λογαριασμού με τους κωδικούς της γραμματείας;

1οΒήμα: μπαίνετε στη διεύθυνση http://gram-web.ionio.gr/unistudent/register.asp
2οΒήμα: κάνετε κλίκ στην «ενεργοποίηση λογαριασμού» που βρίσκεται στη μέση της σελίδας.
3οΒήμα: συμπληρώνετε τα στοιχεία που απαιτούνται στη φόρμα. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σας ενώ διαθέτετε ήδη λογαριασμό, τότε επαναλαμβάνετε τα παραπάνω βήματα από την αρχή.

Πώς κάνω είσοδο στο gram-web;

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο e-gram απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αποκτήσατε από την ενεργοποίηση λογαριασμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή gram-web.

Πώς κάνω δήλωση μαθημάτων;

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο e-gram απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αποκτήσατε από την ενεργοποίηση λογαριασμού.

Πηγαίνω στο http://gram-web.ionio.gr/unistudent/

Όταν είναι περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, για να κάνετε δήλωση μαθημάτων ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1οΒήμα: εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης .Έχει ανοίξει η καρτέλα σας.
2οΒήμα: επιλέγετε «Δηλώσεις», στη συνέχεια «Η δήλωσή μου» και τέλος «προσθήκη». Βλέπετε τα μαθήματα που υπολείπονται για να δηλώσετε.
3οΒήμα: δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε, αφού πρώτα λάβετε υπ΄ όψιν σας τις παρακάτω παρατηρήσεις Για να δηλώσετε μαθήματα κάνετε κλίκ στο κουτάκι □ αριστερά του μαθήματος .Στη συνέχεια επιλέγετε «Εισαγωγή στη δήλωσή μου». (Κάνετε έλεγχο των μαθημάτων που έχετε επιλέξει)
4οΒήμα: επιλέγετε «Αποστολή».
Σας εμφανίζει την αναφορά ότι η δήλωσή σας ήταν επιτυχής, αναφέροντας των αριθμό των μαθημάτων που επιλέξατε και τον αριθμό των μαθημάτων που δηλώθηκαν (π.χ. 2 από 2). Την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώστε ότι έχετε υποβάλλει την δήλωσή σας. Για να δείτε τη δήλωση που υποβάλλατε, πατήστε «Η δήλωσή μου» και επιλέξτε τη δήλωση που υποβάλλατε για το τρέχον εξάμηνο. Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η δήλωσή σας, για να γνωρίζετε ποια μαθήματα έχετε δηλώσει.
Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή έλεγχο θα πρέπει να έχετε και τις δύο εκτυπωμένες σελίδες.

Πώς βλέπω προηγούμενες δηλώσεις μαθημάτων;

Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Δηλώσεις» και στη συνέχεια «Η δήλωσή μου» εάν θέλετε να δείτε την δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου ή «Προβολή» για να δείτε τις προηγούμενες δηλώσεις σας.

Πώς βλέπω τις βαθμολογίες μου;

Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Βαθμολογίες» και στη συνέχεια εμφανίζεται μία καρτέλα με τις βαθμολογίες των μαθημάτων από όλα τα εξάμηνα.

Αν ξεχάσω να κάνω δήλωση μαθημάτων τι γίνεται;

Δεν μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα, διότι αυτά είναι αδήλωτα.

Τι είναι το e-class;

Το e-class είναι μία πλατφόρμα στην οποία παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) των μαθημάτων τους από τους καθηγητές των μαθημάτων, καθώς και ανακοινώσεις των καθηγητών σχετικά με τα μαθήματα.

Πώς κάνω εγγραφή στο e-class;

Δεν χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή στο e-class. Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς που παρέχονται από τη γραμματεία.

Πώς επιλέγω μαθήματα στο e-class;

Αφού πρώτα κάνετε είσοδο, αριστερά στο μενού επιλέγετε «Κατάλογος Μαθημάτων» και μόλις εμφανιστεί ο κατάλογος με τα διαθέσιμα μαθήματα κάνετε κλίκ αριστερά στο κουτάκι □ δίπλα από το τίτλο του μαθήματος. Έπειτα, στην αρχική σελίδα του e-class υπάρχει πλέον το χαρτοφυλάκιο χρήστη που περιέχει τα μαθήματα που επιλέξατε, καθώς και τις τελευταίες σας ανακοινώσεις από τα μαθήματα που έχετε επιλέξει.

Τι είναι ο Εύδοξος;

Ο Εύδοξος είναι μία πλατφόρμα στην οποία δηλώνουμε τα συγγράμματα (βιβλία) που επιθυμούμε για τα μαθήματα που έχουμε δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο και μόνον.
Πρέπει να τονιστεί ότι πρώτα κάνετε δήλωση μαθημάτων και στην συνέχεια δηλώνετε τα αντίστοιχα βιβλία. Διαφορετικά ο Εύδοξος κλειδώνει τους κωδικούς σας και δεν σας επιτρέπει να πάρετε βιβλία στο μέλλον.

Πώς κάνω δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο;

1οΒήμα: μεταβείτε στη διεύθυνση www.eudoxus.gr
2οΒήμα: δεξιά στη σελίδα επιλέγετε στο κουτάκι «Φοιτητές-Δήλωση Συγγραμμάτων»
3οΒήμα: επιλέγετε τη σχολή στην οποία ανήκετε (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας) και μετά πατάτε «επιβεβαίωση»
4οΒήμα: κάνετε είσοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας
5οΒήμα: επιλέγετε τη στήλη «Νέα Δήλωση» , επιλέγετε ποιο σύγγραμμα επιθυμείτε για κάθε μάθημα που έχετε δηλώσει και έπειτα κάνετε κλικ πάνω δεξιά στη «Συνέχεια»
6οΒήμα: Αφού δείτε από που μπορείτε να παραλάβετε το κάθε σύγγραμμα στη συνέχεια πατάτε πάνω δεξιά «Τελική Υποβολή Δήλωσης»

Τι ισχύει για τις εξετάσεις;

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος δύο (2) εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για όλα τα μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο.

 

Εργαστηριακά Μαθήματα (Ε.Μ.)
Με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών, για κάθε Ε.Μ., οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες, ώστε να είναι δυνατή τόσο η παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος όσο και η άσκηση των φοιτητών που ακολουθεί,μετά την παράδοση του Ε.Μ.Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό.

Στόχος κάθε εργαστηριακού μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή αυτών, στις ασκήσεις προσομοίωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά το 80% των προβλεπόμενων μαθημάτων του εξαμήνου και αποτελεί κριτήριο επιτυχίας του εργαστηριακού μαθήματος για κάθε φοιτητή.

Εάν δηλαδή, ένας φοιτητής/τρια, απουσιάσει από το εργαστήριο είτε για λόγους ασθένειας, είτε για προσωπικούς λόγους και υπερβεί το ποσοστό των απουσιών του το 20% του συνόλου των εργαστηριακών μαθημάτων, τότε η παρακολούθηση κρίνεται ανεπιτυχής.

 

Θεωρητικά μαθήματα
Ένα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι διδάχθηκε, εφ΄όσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 των προγραμματισμένων ωρών.

 

Αξιολόγηση του Φοιτητή

Στα θεωρητικά μαθήματα ο Φοιτητής αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση.
Αν δεν έχει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του (πέντε) 5, είναι υποχρεωμένος/η να ξαναδηλώσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο και να το παρακολουθήσει εκ νέου.

Αν το μάθημα είναι μεικτό (Θεωρία και Εργαστήριο), ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του εργαστηριακού και του θεωρητικού μέρους.

Για το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, η αξιολόγηση των φοιτητών είτε είναι συνεχής, είτε λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες του εξαμήνου, κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται και εξετάζονται από τον καθηγητή.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης των φοιτητών είναι:
από 0.0 έως 3.9 κακώς
από 4.0 έως 4.9 ανεπαρκώς
από 5.0 έως 6.9 καλώς
από 7.0 έως 8.4 λίαν καλώς
από 8.5 έως 10 άριστα

Φοιτητής/τρια που έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) θεωρείται ότι πρέπει να επανεξεταστεί.

 

Διαδικασίες / κανόνες εξεταστικής περιόδου
Τα άρθρα που ακολουθούν ορίζουν τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων και επισημαίνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των επιτηρητών και των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων, η ομαλή λειτουργία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας:

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι φοιτητές κατή την εξέταση των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.α). Σε περίπτωση που φοιτητής δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητα του, ο εισηγητής / επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να τον αποβάλλει από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να απομακρύνουν από τα έδρανα βιβλία, τσάντες, σημειώσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας κάθε είδους (ακουστικά Bluetooth, smart watch κλπ). Η παραβίαση αυτού του κανόνα θεωρείται απόπειρα αντιγραφής, ακόμη και αν τα βιβλία είναι κλειστά και τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές απενεργοποιημένα.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φοιτητών στην εξέταση, οι οποίοι έχουν προσέλθει μετά το πέρας της διανομής των θεμάτων.

Η χρονική περίοδος των διευκρινιστικών ερωτήσεων θα πρέπει να περιορίζεται, όσον είναι δυνατόν, έως την πρώτη αποχώρηση.

Οι εξεταζόμενοι κατά την παράδοση του γραπτού υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο εξεταζομένων και δείχνουν τη φοιτητική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι κατά την αποχώρησή τους υποχρεούνται να παραδώσουν την κόλλα των εξετάσεων, ακόμα και λευκή, καθώς και το έντυπο των θεμάτων, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο διδάσκων.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εξετάσεων απαγορεύει να παραμείνει στην αίθουσα ένας μόνο εξεταζόμενος. Συνεπώς, ο προτελευταίος εξεταζόμενος που είναι έτοιμος να παραδώσει το γραπτό του, οφείλει να παραμείνει στην αίθουσα έως ότου παραδώσει μαζί του το δικό του γραπτό και ο τελευταίος εξεταζόμενος.

Οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση θα πρέπει να μεριμνήσουν να συλλέξουν υπογραφές από εισηγητή και επόπτη, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μετέπειτα να την προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος για επικύρωση. Σε περίπτωση που το μάθημα εξετάζεται εκτός ωραρίου λειτουργίας της Γραμματείας η επικύρωση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προφορική εξέταση δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία. Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται παράλληλα με τις γραπτές εξετάσεις, από τον εισηγητή του μαθήματος, σε άλλη αίθουσα από αυτήν που πραγματοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις, παρουσία ενός επιτηρητή. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας).

Για να κάνω αίτηση μεταγραφής τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Οι μετεγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο στην ηλεκτρονική τους σελίδα. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη. Γενικά όμως κάθε περίπτωση είναι μοναδική.

Εάν η Γραμματεία δεν απαντάει σε τηλέφωνα μπορεί να με εξυπηρετήσει κάποιος άλλος;

Εάν η Γραμματεία δεν απαντάει σε τηλεφωνική επικοινωνία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της μέσω e-mail. Σημαίνει ότι εξυπηρετεί άλλον φοιτητή που βρίσκεται στη γραμματεία, μπορεί να βρίσκεται σε Συμβούλιο, σε Εκλεκτορικό ή στην αποθήκη ψάχνοντας παλιά αρχεία για εξυπηρέτηση παλιών φοιτητών. Μπορείς να προσπαθήσεις λίγο αργότερα.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support