Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Πέρασα στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πώς κάνω εγγραφή;

Η  εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων κάθε ακαδημαϊκού  έτους στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα το οποίο ορίζεται από υπουργική απόφαση.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν οι επιτυχόντες για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία σε χρονικό διάστημα αντίστοιχο της περιόδου εγγραφών.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

GDPR Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Πληροφορίες για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο: Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικότητας https://gdpr.ionio.gr/gr/

Πώς βγάζω φοιτητική ταυτότητα/πάσο;

Επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας εδώ

Υγειονομική περίθαλψη;

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν, πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ.Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκήςκάρτας ασφάλισης ασθενείαςσύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Συνεπώς πλέον δεν εκδίδεται από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης

Οικονομικές ενισχύσεις;

Στεγαστικό επίδομαύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Χορηγείταισεόλουςτους φοιτητές μιας οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήντης κύριας κατοικίας τους και ενοικιάζουν κατοικία και για όσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν (τέσσερα στην περίπτωση του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ).

Η φοίτηση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο/ηφοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον από τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013(ΦΕΚ 393 Β’ 21.02.2013) καιΚΥΑ 140832/Ζ1/25-82017 (ΦΕΚ 2993Β ́/31-8-2017).Προθεσμίες υποβολής και άλλες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των πρωτοετώνφοιτητών (stegastiko.minedu.gov.gr)

Βασικός Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών

Δείτε το Βασικός Οδηγό Ψηφιακών Υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές/τριες από εδώ: https://ionio.gr/gr/services/it-noc/noc/

Πώς παίρνω τους κωδικούς που απαιτούνται για την εγγραφή στο gram-web.ionio.gr και e-class;

Οι κωδικοί παραλαμβάνονται από την γραμματεία του Τμήματος σε ένα έντυπο, αφού πρώτα γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπείας. Το έντυπο περιέχει όνομα χρήστη και κωδικό ενεργοποίησης λογαριασμού, καθώς και έναν ακόμα κωδικό που θα χρησιμοποιείται από τον φοιτητή μετέπειτα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Πώς κάνω ενεργοποίηση λογαριασμού με τους κωδικούς της γραμματείας;

1οΒήμα: μπαίνετε στη διεύθυνση http://gram-web.ionio.gr/unistudent/register.asp
2οΒήμα: κάνετε κλίκ στην «ενεργοποίηση λογαριασμού» που βρίσκεται στη μέση της σελίδας.
3οΒήμα: συμπληρώνετε τα στοιχεία που απαιτούνται στη φόρμα. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σας ενώ διαθέτετε ήδη λογαριασμό, τότε επαναλαμβάνετε τα παραπάνω βήματα από την αρχή.

Τι είναι το dias.ionio.gr

Το dias.ionio.gr είναι η νέα ενοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος της γραμματείας στην οποία οι φοιτητές τόσο του παλιού κύκλου σπουδών (ΤΕ) όσο και του νέου (ΠΕ) μπορούν να  εισέρχονται ώστε να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, ηλεκτρονικές αιτήσεις για πιστοποιητικά και να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες τους. Το dias αντικατέστησε τις πλατφόρμες omiros και gram-web τις οποίες χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος οι φοιτητές.

Πώς κάνω είσοδο στο dias.ionio.gr;

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο dias.ionio.gr απαιτείται η εισαγωγή  του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σας. Το όνομα χρήστη σας είναι της μορφής d21aaaa. Οι φοιτητές του νέου κύκλου σπουδών (ΠΕ) έτος εισαγωγής 2019 και μετέπειτα) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που τους δόθηκαν απο τη γραμματεία κατα την εγγραφή τους. Οι φοιτητές του παλιού κύκλου σπουδών (ΤΕ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία εισόδου του ιδρυματικού τους λογαριασμού που έχουν και για το webmail.ionio.gr

Πώς κάνω είσοδο στο gram-web;

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο e-gram απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αποκτήσατε από την ενεργοποίηση λογαριασμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή gram-web.

Πώς κάνω δήλωση μαθημάτων;

Όταν είναι περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, για να κάνετε δήλωση μαθημάτων  ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα: Μεταβείτε στο dias.ionio.gr
2ο Βήμα: Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας . Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχει ανοίξει η καρτέλα σας.
3ο Βήμα: Επιλέγετε «Δηλώσεις» από το μενού στα αριστερά, στη συνέχεια από τη λίστα «Περίοδος Δήλωσης» επιλέγετε την αντίστοιχη περίοδο.
4ο Βήμα: Πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία Τρέχουσας Δήλωσης» και τότε το σύστημα σας εμφανίζει ανά εξάμηνο τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που μπορείτε να δηλώσετε.
5ο Βήμα: Επιλέγετε τα επιθυμητά μαθήματα κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που υπάρχει δεξιά από το καθένα.
6ο Βήμα: Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων σας πατάτε το πλήκτρο «Προσώρινή Αποθήκευση» ώστε να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας.
7ο Βήμα: Πατάτε το πλήκτρο «Έλεγχος Ορθότητας Δήλωσης» έτσι ώστε το σύστημα να ελέγξει αν πληρείτε τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων που ισχύουν στο Τμήμα. Αν για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει πρόβλημα με τη δήλωσή σας και δε μπορείτε να συνεχίσετε, θα προβληθούν σχετικά μηνύματα λαθών για να μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις.
8ο Βήμα: Για την τελική οριστικοποίηση της δήλωσής σας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Υποβολή Δήλωσης» έτσι ώστε να υποβάλετε τη δήλωση σας και να ενημερωθεί σχετικά η Γραμματεία.

Πώς βλέπω προηγούμενες δηλώσεις μαθημάτων;

Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Δηλώσεις» και στη συνέχεια «Ιστορικό Δηλώσεων».

Πώς βλέπω τις βαθμολογίες μου;

Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Βαθμολογίες». Από την επιλογή  αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω είδη βαθμολογιών σας:
– Βαθμοί πτυχίου: Το σύστημα σας δείχνει τις προβιβάσιμες βαθμολογίες που έχετε λάβει σε μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση πτυχίου.
– Όλες οι βαθμολογίες: Προβάλλονται όλες οι βαθμολογίες που έχετε λάβει για τα μαθήματα ανεξαρτήτως εάν είναι προβιβάσιμες ή μη και ανεξαρτήτως αν λαμβάνονται υπόψη για το πτυχίο σας.
– Ανά εξεταστική περίοδο: Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις βαθμολογίες που έχετε λάβει σε μαθήματα (προβιβάσιμες ή μη) επιλέγοντας την εξεταστική περίοδο που επιθυμείτε.

Αν ξεχάσω να κάνω δήλωση μαθημάτων τι γίνεται;

Δεν μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα, διότι αυτά είναι αδήλωτα.

Τι είναι το e-class;

Το e-class είναι μία πλατφόρμα στην οποία παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) των μαθημάτων τους από τους καθηγητές των μαθημάτων, καθώς και ανακοινώσεις των καθηγητών σχετικά με τα μαθήματα.

Πώς κάνω εγγραφή στο e-class;

Δεν χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή στο e-class. Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς που παρέχονται από τη γραμματεία.

Πώς επιλέγω μαθήματα στο e-class;

Αφού πρώτα κάνετε είσοδο, αριστερά στο μενού επιλέγετε «Κατάλογος Μαθημάτων» και μόλις εμφανιστεί ο κατάλογος με τα διαθέσιμα μαθήματα κάνετε κλίκ αριστερά στο κουτάκι □ δίπλα από το τίτλο του μαθήματος. Έπειτα, στην αρχική σελίδα του e-class υπάρχει πλέον το χαρτοφυλάκιο χρήστη που περιέχει τα μαθήματα που επιλέξατε, καθώς και τις τελευταίες σας ανακοινώσεις από τα μαθήματα που έχετε επιλέξει.

Τι είναι ο Εύδοξος;

Ο Εύδοξος είναι μία πλατφόρμα στην οποία δηλώνουμε τα συγγράμματα (βιβλία) που επιθυμούμε για τα μαθήματα που έχουμε δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο και μόνον.
Πρέπει να τονιστεί ότι πρώτα κάνετε δήλωση μαθημάτων και στην συνέχεια δηλώνετε τα αντίστοιχα βιβλία. Διαφορετικά ο Εύδοξος κλειδώνει τους κωδικούς σας και δεν σας επιτρέπει να πάρετε βιβλία στο μέλλον.

Πώς κάνω δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο;

1οΒήμα: μεταβείτε στη διεύθυνση www.eudoxus.gr
2οΒήμα: δεξιά στη σελίδα επιλέγετε στο κουτάκι «Φοιτητές-Δήλωση Συγγραμμάτων»
3οΒήμα: επιλέγετε τη σχολή στην οποία ανήκετε (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας) και μετά πατάτε «επιβεβαίωση»
4οΒήμα: κάνετε είσοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας
5οΒήμα: επιλέγετε τη στήλη «Νέα Δήλωση» , επιλέγετε ποιο σύγγραμμα επιθυμείτε για κάθε μάθημα που έχετε δηλώσει και έπειτα κάνετε κλικ πάνω δεξιά στη «Συνέχεια»
6οΒήμα: Αφού δείτε από που μπορείτε να παραλάβετε το κάθε σύγγραμμα στη συνέχεια πατάτε πάνω δεξιά «Τελική Υποβολή Δήλωσης»

Τι ισχύει για τις εξετάσεις;

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος δύο (2) εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για όλα τα μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο.

 

Εργαστηριακά Μαθήματα (Ε.Μ.)
Με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών, για κάθε Ε.Μ., οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες, ώστε να είναι δυνατή τόσο η παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος όσο και η άσκηση των φοιτητών που ακολουθεί,μετά την παράδοση του Ε.Μ.Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό.

Στόχος κάθε εργαστηριακού μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή αυτών, στις ασκήσεις προσομοίωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά το 80% των προβλεπόμενων μαθημάτων του εξαμήνου και αποτελεί κριτήριο επιτυχίας του εργαστηριακού μαθήματος για κάθε φοιτητή.

Εάν δηλαδή, ένας φοιτητής/τρια, απουσιάσει από το εργαστήριο είτε για λόγους ασθένειας, είτε για προσωπικούς λόγους και υπερβεί το ποσοστό των απουσιών του το 20% του συνόλου των εργαστηριακών μαθημάτων, τότε η παρακολούθηση κρίνεται ανεπιτυχής.

 

Θεωρητικά μαθήματα
Ένα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι διδάχθηκε, εφ΄όσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 των προγραμματισμένων ωρών.

 

Αξιολόγηση του Φοιτητή

Στα θεωρητικά μαθήματα ο Φοιτητής αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση.
Αν δεν έχει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του (πέντε) 5, είναι υποχρεωμένος/η να ξαναδηλώσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο και να το παρακολουθήσει εκ νέου.

Αν το μάθημα είναι μεικτό (Θεωρία και Εργαστήριο), ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του εργαστηριακού και του θεωρητικού μέρους.

Για το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, η αξιολόγηση των φοιτητών είτε είναι συνεχής, είτε λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες του εξαμήνου, κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται και εξετάζονται από τον καθηγητή.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης των φοιτητών είναι:
από 0.0 έως 3.9 κακώς
από 4.0 έως 4.9 ανεπαρκώς
από 5.0 έως 6.9 καλώς
από 7.0 έως 8.4 λίαν καλώς
από 8.5 έως 10 άριστα

Φοιτητής/τρια που έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) θεωρείται ότι πρέπει να επανεξεταστεί.

 

Διαδικασίες / κανόνες εξεταστικής περιόδου
Τα άρθρα που ακολουθούν ορίζουν τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων και επισημαίνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των επιτηρητών και των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων, η ομαλή λειτουργία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας:

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι φοιτητές κατή την εξέταση των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.α). Σε περίπτωση που φοιτητής δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητα του, ο εισηγητής / επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να τον αποβάλλει από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να απομακρύνουν από τα έδρανα βιβλία, τσάντες, σημειώσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας κάθε είδους (ακουστικά Bluetooth, smart watch κλπ). Η παραβίαση αυτού του κανόνα θεωρείται απόπειρα αντιγραφής, ακόμη και αν τα βιβλία είναι κλειστά και τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές απενεργοποιημένα.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φοιτητών στην εξέταση, οι οποίοι έχουν προσέλθει μετά το πέρας της διανομής των θεμάτων.

Η χρονική περίοδος των διευκρινιστικών ερωτήσεων θα πρέπει να περιορίζεται, όσον είναι δυνατόν, έως την πρώτη αποχώρηση.

Οι εξεταζόμενοι κατά την παράδοση του γραπτού υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο εξεταζομένων και δείχνουν τη φοιτητική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι κατά την αποχώρησή τους υποχρεούνται να παραδώσουν την κόλλα των εξετάσεων, ακόμα και λευκή, καθώς και το έντυπο των θεμάτων, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο διδάσκων.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εξετάσεων απαγορεύει να παραμείνει στην αίθουσα ένας μόνο εξεταζόμενος. Συνεπώς, ο προτελευταίος εξεταζόμενος που είναι έτοιμος να παραδώσει το γραπτό του, οφείλει να παραμείνει στην αίθουσα έως ότου παραδώσει μαζί του το δικό του γραπτό και ο τελευταίος εξεταζόμενος.

Οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση θα πρέπει να μεριμνήσουν να συλλέξουν υπογραφές από εισηγητή και επόπτη, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μετέπειτα να την προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος για επικύρωση. Σε περίπτωση που το μάθημα εξετάζεται εκτός ωραρίου λειτουργίας της Γραμματείας η επικύρωση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προφορική εξέταση δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία. Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται παράλληλα με τις γραπτές εξετάσεις, από τον εισηγητή του μαθήματος, σε άλλη αίθουσα από αυτήν που πραγματοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις, παρουσία ενός επιτηρητή. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας).

Για να κάνω αίτηση μεταγραφής τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Οι μετεγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο στην ηλεκτρονική τους σελίδα. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη. Γενικά όμως κάθε περίπτωση είναι μοναδική.

Εάν η Γραμματεία δεν απαντάει σε τηλέφωνα μπορεί να με εξυπηρετήσει κάποιος άλλος;

Εάν η Γραμματεία δεν απαντάει σε τηλεφωνική επικοινωνία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της μέσω e-mail.

Πρακτική άσκηση Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών

1. Είμαι φοιτητής του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών. Πότε μπορώ να ξεκινήσω την πρακτική άσκηση και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις;

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) ή μεγαλύτερο υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής:

α. έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών και

β. έχει περάσει και τα 3 μαθήματα ειδικότητας τα οποία είναι: (D401) Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία Δεδομένων, (D406) Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation, (E502) Δημόσιες Σχέσεις στον Ψηφιακό Κόσμο.

2. Για τους φοιτητές του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση;

Ναι είναι υποχρεωτική.

3. Για τους φοιτητές του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών πόσο διαρκεί η πρακτική άσκηση;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 6 (έξι) μήνες.

4. Πότε μπορεί ένας φοιτητής του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση;

Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή εντός του ακαδημαϊκού έτους.

5. Ποια είναι τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσω για την έναρξη της πρακτικής άσκησης;

Οι φοιτητές του Τεχνολογικού Προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος: την αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και βεβαίωση της επιχείρησης ή υπηρεσίας σχετικά με την αποδοχή του φοιτητή για πρακτική άσκηση.

6. Ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω στην Γραμματεία με την λήξη της πρακτικής άσκησης;

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Τμήματος:

α. το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα)

β. τα ένσημα για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και

γ. βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης την οποία δίνει ο φορέας.

Πρακτική άσκηση Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

7. Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών. Πότε μπορώ να ξεκινήσω την πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο.

8. Για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι επιλογής (Ε). Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πρακτική είναι δέκα (10), ενώ δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ).  Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση απαιτούνται δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) λιγότερα για την λήψη πτυχίου, σε σύγκριση με τον αριθμό μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα κάνουν πρακτική άσκηση.

9. Για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών πόσο διαρκεί η πρακτική άσκηση;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 (τρεις) μήνες.

10. Πότε μπορεί ένας φοιτητής του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση;

Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή εντός του ακαδημαϊκού έτους.

11. Ποια είναι τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσω για την έναρξη της πρακτικής άσκησης;

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

α. την αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και

β. βεβαίωση της επιχείρησης ή υπηρεσίας σχετικά με την αποδοχή του φοιτητή για πρακτική άσκηση.

12. Ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω στην γραμματεία με την λήξη της πρακτικής άσκησης;

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Τμήματος:

α. το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα)

β. τα ένσημα για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και

γ. βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης την οποία σας δίνει ο φορέας

Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών

13. Είμαι φοιτητής του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών, πότε μπορώ να ξεκινήσω την πτυχιακή εργασία και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις;

Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) ή μεγαλύτερο υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (27 μαθήματα).

14. Πότε μπορώ να δηλώσω το θέμα της πτυχιακής εργασίας;

Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινό & εαρινό) αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος τα θέματα των πτυχιακών εργασιών. Από την ημέρα της ανάρτησης μπορείτε να κατοχυρώσετε το θέμα που σας ενδιαφέρει, καταθέτοντας στην γραμματεία το απαιτούμενο έντυπο αποδοχής. Εάν δεν έχετε καταθέσει το έντυπο στην γραμματεία το θέμα σας δεν θεωρείται κατοχυρωμένο.

15. Που μπορώ να βρω το έντυπο αποδοχής πτυχιακής εργασίας;

Μπορείτε να το αναζητήσετε στο site του Τμήματος πηγαίνοντας στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ🡪 Προπτυχιακές Σπουδές 🡪 Πτυχιακή 🡪 Σχετικά Έγγραφα.

16. Εάν χρειάζομαι περισσότερο του ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω;

Η διάρκεια επεξεργασίας της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέραν της λήξης του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα της πτυχιακής, υποβάλλει αίτηση για παράταση χρόνου παράδοσης της πτυχιακής εργασίας. Η παράταση μπορεί να έχει διάρκεια έως και δύο επιπλέον εξάμηνα. Εάν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, το θέμα ακυρώνεται και ο φοιτητής θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία ανάληψης της πτυχιακής.

Η ολοκλήρωσή της πτυχιακής είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου.

17. Ποια διαδικασία ακολουθείτε για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας;

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής, ο επιβλέπων υποβάλλει αίτηση με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εξέτασης. Αφού γίνει η έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και της ημερομηνίας παρουσίασης η Γραμματεία ενημερώνει τον φοιτητή για την ημέρα και την ώρα παρουσίασης.

Πτυχιακή εργασία Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

18. Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών, πότε μπορώ να ξεκινήσω την πτυχιακή εργασία;

Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και εκπονείται κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ) και όγδοου (Η) εξαμήνου.

19. Πότε μπορώ να δηλώσω το θέμα της πτυχιακής εργασίας;

Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινό & εαρινό) αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος τα θέματα των πτυχιακών εργασιών. Από την ημέρα της ανάρτησης μπορείτε να κατοχυρώσετε το θέμα που σας ενδιαφέρει, καταθέτοντας στην γραμματεία το απαιτούμενο έντυπο αποδοχής. Εάν δεν έχετε καταθέσει το έντυπο στην γραμματεία το θέμα σας δεν θεωρείται κατοχυρωμένο.

20. Που μπορώ να βρω το έντυπο αποδοχής πτυχιακής εργασίας;

Μπορείτε να το αναζητήσετε στο site του Τμήματος πηγαίνοντας στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ🡪 Προπτυχιακές Σπουδές 🡪 Πτυχιακή 🡪 Σχετικά Έγγραφα.

21. Εάν χρειάζομαι περισσότερο του ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω;

Η διάρκεια επεξεργασίας της πτυχιακής εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης από τον φοιτητή και αποδοχής της από τον επιβλέποντα καθηγητή. Εάν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, το θέμα ακυρώνεται και ο φοιτητής θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία ανάληψης της πτυχιακής.

Η ολοκλήρωσή της πτυχιακής είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου.

22. Ποια διαδικασία ακολουθείτε για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας;

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής, ο επιβλέπων υποβάλλει αίτηση με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εξέτασης. Αφού γίνει η έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και της ημερομηνίας παρουσίασης η γραμματεία ενημερώνει τον φοιτητή για την ημέρα και την ώρα παρουσίασης.

Δηλώσεις μαθημάτων Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών

23. Είμαι φοιτητής του Τεχνολογικού προγράμματος σπουδών και θέλω να κάνω δήλωση. Σε ποιον σύνδεσμο θα συνδεθώ;

Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του Τεχνολογικού Προγράμματος γίνονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://omiros.teiion.gr/unistudent.

24. Κάθε πότε πρέπει να υποβάλλω δήλωση μαθημάτων;

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται 2 (δυο) φορές εντός του ακαδημαϊκού έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δηλώσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

25. Για να μπορώ να συμμετέχω στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Όχι. Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι επαναληπτική. Μπορείτε να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα σπουδών και για τα οποία δεν έχετε εξεταστεί επιτυχώς ή και καθόλου.

26. Ποια μαθήματα μπορώ να δηλώσω στο χειμερινό εξάμηνο και ποια στο εαρινό;

Για το χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται τα μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου.

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.

27. Ποιοι είναι οι κανόνες δήλωσης που θα πρέπει ακολουθήσω;

Οι κανόνες δήλωσης που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι οι εξής:

α. δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου

β. στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και

γ. τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8ο ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις.

28. Εάν έχω ολοκληρώσει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, αλλά οφείλω πρακτική ή πτυχιακή θα πρέπει να κάνω δήλωση.

Θα πρέπει να υποβάλετε κενή δήλωση. Αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείτε έως και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σας για τη λήψη πτυχίου.

Δηλώσεις μαθημάτων Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

29. Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών και θέλω να κάνω δήλωση. Σε ποιον σύνδεσμο θα συνδεθώ;

Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του πανεπιστημιακού προγράμματος γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: http://gram-web.ionio.gr/unistudent/.

30. Κάθε πότε πρέπει να υποβάλλω δήλωση μαθημάτων;

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται 2 (δυο) φορές εντός του ακαδημαϊκού έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δηλώσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

31. Για να μπορώ να συμμετέχω στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Όχι. Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι επαναληπτική. Μπορείτε να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα και για το οποία δεν έχετε εξεταστεί επιτυχώς ή και καθόλου. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην δήλωση του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

32. Ποια μαθήματα μπορώ να δηλώσω στο χειμερινό εξάμηνο και ποια στο εαρινό;

Για το χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται τα μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου.

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.

33. Ποιοι είναι οι κανόνες δήλωσης που θα πρέπει ακολουθήσω;

Οι κανόνες δήλωσης που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι οι εξής:

α. πρώτα δηλώνονται, είτε τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκεστε, είτε τυχόν οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού

β.στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο τυπικό εξάμηνο σπουδών δηλώνουν υποχρεωτικά μόνο τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου (2ου).

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων είναι έξι (6) για το 2ο εξάμηνο σπουδών και εννέα (9) για το 4ο ή μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό, εάν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού σας εξαμήνου.

34. Εάν έχω ολοκληρώσει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, αλλά οφείλω πρακτική ή πτυχιακή θα πρέπει να κάνω δήλωση.

Θα πρέπει να υποβάλετε κενή δήλωση. Αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείτε έως και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σας για τη λήψη πτυχίου.

Απόκτηση Τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Φοιτητές του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών

35. Είμαι φοιτητής του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Μπορώ να αποκτήσω πτυχίο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δεν έχουν δικαίωμα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου. Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχουν οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και με την προϋπόθεση να μην έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών.

36. Είμαι φοιτητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μπορώ να αποκτήσω πτυχίο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχουν οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 4 (τέσσερα) εξάμηνα (4+2 έτη).

37. Είμαι φοιτητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την κατάθεση της αίτησης για την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, έως 60 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, με την οποία να αιτούνται την παρακολούθηση των επιπρόσθετων μαθημάτων για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει, είτε αυτοπροσώπως από τον φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω ΚΕΠ προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Η εν λόγω αίτηση αυτομάτως αναστέλλει την όποια διοικητική ανακήρυξη του φοιτητή ως τελειόφοιτου τεχνολογικής εκπαίδευσης.

38. Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης για την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Η αίτηση μπορεί να ανακληθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από την κατάθεσή της. Η αίτηση ανάκλησης μπορεί να κατατεθεί, είτε αυτοπροσώπως από τον φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω ΚΕΠ προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι αιτήσεις ανάκλησης εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται αποδεκτές. Η αποδοχή αίτησης ανάκλησης από την Συνέλευση του Τμήματος συνεπάγεται την επανατοποθέτηση του φοιτητή στο πρόγραμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης και ο φοιτητής ανακηρύσσεται αυτομάτως πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ημερομηνία ανακήρυξης την ημερομηνία της Συνέλευσης στην οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση ανάκλησης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση. Η αίτηση ανάκλησης δεν ανακαλείται.

39. Εάν ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου βάσει του Τεχνολογικούς Προγράμματος σπουδών (μαθήματα, πρακτική, πτυχιακή) μπορώ να καταθέσω αίτηση για την παροχή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και στην συνέχεια να καταθέσω αίτηση για απόκτηση τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Φοιτητές οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης, καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος για την παροχή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών, χάνουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παρακολούθηση των επιπρόσθετων μαθημάτων για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

40. Σε πόσα μαθήματα θα πρέπει να εξεταστώ επιτυχώς για την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Τα μαθήματα είναι (7) επτά στο σύνολο και επιμερίζονται μεταξύ χειμερινού και εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

41. Ποια είναι τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσω για την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;

Τα μαθήματα έχουν μόνο θεωρητικό μέρος και είναι τα ακόλουθα:

i. Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση, 

ii. Ψηφιακή Αφηγηματολογία,

iii. Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα,

iv. Ανάλυση Δεδομένων & Επικοινωνία Ι,

v. Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Ι,

vi. Οπτικός Πολιτισμός & Σημειολογία και

vii. Περιβαλλοντική Επικοινωνία

42. Εάν υποβάλλω αίτηση για την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε χρονικό διάστημα που έχει ήδη γίνει η έναρξη των μαθημάτων μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα του εξαμήνου;

Στην περίπτωση όπου η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τις αιτήσεις των δικαιούχων φοιτητών μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων των εκάστοτε εξαμήνων τότε οι φοιτητές χαρακτηρίζονται ως δικαιούχοι αλλά δεν έχουν δικαίωμα παρακολούθησης και εξέτασης των επιπρόσθετων μαθημάτων που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου. Οι εν λόγω φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα προβλεπόμενα επιπρόσθετα μαθήματα για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support