Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων

Last Updated on 13/05/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στις 31-5-2021 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Διαδικτυακή επικοινωνία και ηλεκτρονικό εμπόριο, ώρα 11:30-13:30
  • Εισαγωγικά στοιχεία επικοινωνίας, ώρα 14:30-16:30
  • Διαφήμιση, ώρα 17:30-19:30

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Ειδικά για τις φετινές εξετάσεις η είσοδος των εξεταζόμενων στην αίθουσα εξετάσεων επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγωνστικού ελέγχου (rapid ή PCR) έως και 72 ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από την εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης (Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/Β1872/7.5.2021). Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις όπως εκάστε ισχύουν.