Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των σπουδών τους την Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία διαθέτει ικανοποιητική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Μπορούν, επίσης, να δανειστούν βιβλία αλλά και να την χρησιμοποιήσουν ως χώρο μελέτης.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί πρωτευόντως για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Όλοι οι χρήστες, μέλη της ως άνω κοινότητας ή μη, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Οι εσωτερικοί χρήστες, δηλαδή τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και λοιπού υλικού εκτός Βιβλιοθήκης. Εξαιρούνται του δανεισμού λεξικά, σπάνιοι τίτλοι κ.λπ. όπως προσδιορίζονται με σχετικές αποφάσεις. Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της Βιβλιοθήκης μόνο εντός του χώρου της. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης για όλους όσο αφορά στη χρήση της και αναζήτηση υλικού.

Διαβάστε τον κανονισμό της βιβλιοθήκης εδώ.

Η λίστα καταγραφής βιβλίων της βιβλιοθήκης του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες για να έχετε πρόσβαση από τον προσωπικό σας υπολογιστή σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες και οδηγίες για την κεντρική βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ.