Κατεβάστε τον Κανονισμό από εδώ.

Στο τρίτο (3) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μόνον εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

 

Υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας

  1. Αναζήτηση θέματος βάσει της λίστας θεμάτων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. έως το τέλος του εαρινού (Β’) εξαμήνου. Πατήστε εδώ.
  2. Προετοιμασία πρότασης σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα.
  3. Υποβολή της πρότασης για έγκριση στον/στην επιβλέποντα/ουσα.
  4. Αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  5. Ανάθεση διπλωματικής.
  6. Ολοκλήρωση συγγραφής.
  7. Υποβολή διπλωματικής εργασίας στην τριμελή επιτροπή και
  8. Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.,

 

Μετά από επικοινωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα του θέματος :

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του Β’ εξαμήνου φοίτησης και έως το τέλος Ιουνίου εκάστου έτους, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Σ. Ε. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Ο τρόπος συγγραφής της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες περιγράφονται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή γίνεται με ευθύνη του Επιβλέποντος. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη του Επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ εξαμήνου, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της εργασίας, ακολουθείται η διαδικασία της παράτασης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9.3 του κανονισμού.