Αίτηση για Σίτιση από Νεοεισαχθέντες Φοιτητές

Αίτηση για Σίτιση από Νεοεισαχθέντες Φοιτητές

Last Updated on 15/03/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, για δωρεάν σίτιση μέχρι την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.  Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή στην Γραμματεία ή με courier στη Δ/νση της Γραμματείας του Τμήματός τους (οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται από κοινού με τα δικαιολογητικά εγγραφής).

Τα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

 1. ΑΙΤΗΣΗ – βρείτε την εδώ
 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (των γονέων, φορολογικού έτους 2018)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2018)
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 – βρείτε την εδώ

Στις περιπτώσεις όπου το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000,00€ για άγαμους και έγγαμους φοιτητές (για άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών προσκομίζονται μόνον εφόσον το ετήσιο ατομικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00) προσκομίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν):

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ (Εφόσον υπάρχει και το οποίο αφορά ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.)
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (ακαδ. έτους 2019-2020, εφόσον υπάρχει – Για τους νεοεισαχθέντες αδερφούς φοιτητές και μέχρι την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται «έχω αδερφό/ή φοιτητή/τρια που εισήχθηκε φέτος στο Παν/μιο και θα προσκομίσω βεβαίωση σπουδών αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της»)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)
 6. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Οι όροι για την παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές ΑΕΙ περιέχονται στη ΚΥΑ (βρείτε την εδώ).