Στεγαστικό επίδομαύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Χορηγείταισεόλουςτους φοιτητές μιας οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήντης κύριας κατοικίας τους και ενοικιάζουν κατοικία και για όσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν (τέσσερα στην περίπτωση του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ).
10Η φοίτηση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο/ηφοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον από τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για ταδύο προηγούμενα εξαμήνων. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013(ΦΕΚ 393 Β’ 21.02.2013) καιΚΥΑ 140832/Ζ1/25-82017 (ΦΕΚ 2993Β ́/31-8-2017).Προθεσμίες υποβολής και άλλες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των πρωτοετώνφοιτητών (stegastiko.minedu.gov.gr)