Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος περιλαμβάνει οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Υποχρεωτικά (Υ) και τα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα για τα οποία η επιτυχής εξέτασή τους είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Επιλογής Υποχρεωτικά είναι μαθήματα για τα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ορισμένα από αυτά προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. Ορισμένα μαθήματα (Υ και ΕΥ) περιέχουν και εργαστηριακό μέρος του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές. Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και η πτυχιακή εργασία, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου. Επιπλέον προσφέρεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση, ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την λήψη πτυχίου μειώνεται κατά δύο (2) (δύο λιγότερα μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Υποχρεωτικά), όπως αναλυτικά περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.

Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτικά (Υ). Από το πέμπτο εξάμηνο και μετά, στο πρόγραμμα σπουδών, περιέχονται και μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) από τα οποία οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο αριθμό που ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες των δηλώσεων μαθημάτων όπως αυτοί περιγράφονται σε επόμενη ενότητα.

 

Πιστωτικές Mονάδες (ECTS)

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών αντιστοιχίζονται σε πιστωτικές μονάδες (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System) με κριτήριο τις μαθησιακές διαδικασίες και το φόρτο εργασίας των μαθημάτων. Πιστωτικές μονάδες αντιστοιχίζονται και στην πτυχιακή εργασία καθώς επίσης και στην πρακτική άσκηση. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες, η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, ενώ η πρακτική σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση 240 ECTS.

 

Κανόνες δηλώσεων

Σε κάθε ένα από τα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που οφείλει να δηλώνει ένας φοιτητής είναι έξι (6) μαθήματα, στο έβδομο εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα, ενώ στο όγδοο εξάμηνο είναι τέσσερα (4) μαθήματα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α και Β) προσφέρονται από έξι (6) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα ενώ οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα. Στα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών (Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν το μέγιστο έως εννέα (9) μαθήματα, δηλώνοντας πρώτα είτε τα χρωστούμενα μαθήματα και στη συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου είτε το αντίστροφο. Έχοντας δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν και μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου αρκεί ο συνολικός αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων να μην υπερβαίνει τον αριθμό εννέα (9). Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ένατο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως δώδεκα (12) μαθήματα το εξάμηνο. Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν και την πτυχιακή εργασία, ενώ εκείνοι που θα επιλέξουν να κάνουν και πρακτική άσκηση οφείλουν να την δηλώσουν είτε στο έβδομο είτε στο όγδοο εξάμηνο είτε σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης.

 

Πτυχιακή

Στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές πέραν των μαθημάτων τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ) και όγδοου (Η) εξαμήνου και η ολοκλήρωσή της είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών. Δύναται να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης από τον φοιτητή και αποδοχής της από τον επιβλέποντα καθηγητή. Φοιτητές οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν εμπροθέσμως την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να την δηλώσουν εκ νέου στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πτυχιακή είναι πέντε (5) ECTS για το έβδομο (Ζ) εξάμηνο και δέκα (10) ECTS για το όγδοο (Η) εξάμηνο.

 

Πρακτική

Από το έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και πάνω οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας. Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι επιλογής (Ε). Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πρακτική είναι δέκα (10), ενώ δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ). Επομένως για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση απαιτούνται δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) λιγότερα για την λήψη πτυχίου, σε σύγκριση με τον αριθμό μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα κάνουν πρακτική άσκηση.

 

Λήψη πτυχίου

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούμενα μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου μειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα πέντε (45) μαθημάτων (32Υ και 13ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής δεν κάνει πρακτική άσκηση, ή τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα τριών (43) μαθημάτων (32Υ και 11ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει και πρακτική άσκηση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βαρύτητα των βαθμών των εκάστοτε μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) των αντίστοιχων μαθημάτων και της πτυχιακής.