Κατεβάστε το ΦΕΚ του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Σ) από εδώ.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εισαγωγής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών από εδώ.

Κατεβάστε το προσχέδιο διδακτορικής διατριβής από εδώ.

Κατεβάστε το υπόμνημα/σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προόδου από εδώ.

Δείτε την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (για ερωτηματολόγια κτλ.) από εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της έρευνας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και όπως διαμορφωθούν στο μέλλον, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών από εδώ.

 

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  δέχεται αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά τις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ή Φεβρουάριος-Μάρτιος). Δείτε τις προσκλήσεις εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εισαγωγής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών από εδώ.

 

Κατεβάστε το προσχέδιο διδακτορικής διατριβής από εδώ.

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος και στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών του μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος σε ενιαίο σεμινάριο που οργανώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην ίδια περίοδο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η πρόοδος των εργασιών θα συνοδεύεται από σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου και παρουσίασή της στο σεμινάριο.

Κατεβάστε το υπόμνημα/σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προόδου από εδώ.

 

Κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.