Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ

Last Updated on 26/06/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 


Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Δημοσιογραφία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την Ψηφιακή Δημοσιογραφία. Η επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης του τομέα της δημοσιογραφίας. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται μεν στο δημοσιογραφικό πεδίο, πλην όμως επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές δημοσιογραφίας, οι οποίες συμβαδίζουν με τα ψηφιακά μέσα, τα νέα μέσα και το Διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή της θέσης προϋποθέτει από τη μία πλευρά βαθιά γνώση του δημοσιογραφικού αντικειμένου και επαγγέλματος και από την άλλη πλευρά μια ευχέρεια και γνώση τεχνολογική. Ως προς το δημοσιογραφικό μέρος, στο επίκεντρο της θέσης βρίσκονται η τέχνη και τεχνική παραγωγής δημοσίου λόγου στα αντιπροσωπευτικά είδη ενημέρωσης, η επιχειρηματολογία, η αφήγηση και η περιγραφή ειδήσεων και γεγονότων. Στη σύγχρονη δημοσιογραφία, κυριαρχεί η αμεσότητα των γεγονότων που μεταδίδονται κατά κόρον από τα κοινωνικά δίκτυα μέσω μηνυμάτων, εικόνων, εικονοσυμβόλων, ήχων, κινούμενης εικόνας αλλά και απευθείας μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα γενιά των βασικών εργαλείων της επεξεργασίας και της ανάρτησης των δημοσιογραφικών δεδομένων. Σε επίπεδο δεδομένων, το ζητούμενο είναι η ικανότητα και εμπειρία στη διδασκαλία των δεξιοτήτων της αναζήτησης, εύρεσης, προσαρμογής, οπτικοποίησης και ερμηνείας. Παράλληλα, επιθυμείται η εμβάθυνση στο Διαδίκτυο και στις εξελίξεις με τις οποίες αυτό συνδέεται (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές), αλλά και η οικειότητα με την ψηφιακή κουλτούρα, ευρύτερα. Σε ότι αφορά την τεχνολογική γνώση, αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου όλη η γκάμα των σύγχρονων τεχνολογιών να μπορεί να αξιοποιηθεί εντός της παραγωγής, ενώ παράλληλα να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και πλούσιο υπόβαθρο απέναντι στις νεοεισερχόμενες τεχνολογίες οι οποίες θα ακολουθήσουν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Βρείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης εδώ.