Κανόνες δηλώσεων
Σε κάθε ένα από τα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που οφείλει να δηλώνει ένας φοιτητής είναι έξι (6) μαθήματα, στο έβδομο εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα, ενώ στο όγδοο εξάμηνο είναι τέσσερα (4) μαθήματα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α και Β) προσφέρονται από έξι (6) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα ενώ οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα. Στα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών (Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν το μέγιστο έως εννέα (9) μαθήματα, δηλώνοντας πρώτα είτε τα χρωστούμενα μαθήματα και στη συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου είτε το αντίστροφο. Έχοντας δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν και μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου αρκεί ο συνολικός αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων να μην υπερβαίνει τον αριθμό εννέα (9). Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ένατο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως δώδεκα (12) μαθήματα το εξάμηνο. Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν και την πτυχιακή εργασία, ενώ εκείνοι που θα επιλέξουν να κάνουν και πρακτική άσκηση οφείλουν να την δηλώσουν είτε στο έβδομο είτε στο όγδοο εξάμηνο είτε σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης.

Πρακτική
Από το έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και πάνω οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας. Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι επιλογής (Ε). Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πρακτική είναι δέκα (10), ενώ δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ). Επομένως για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση απαιτούνται δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) λιγότερα για την λήψη πτυχίου, σε σύγκριση με τον αριθμό μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα κάνουν πρακτική άσκηση.

Λήψη πτυχίου
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούμενα μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου μειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα πέντε (45) μαθημάτων (32Υ και 13ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής δεν κάνει πρακτική άσκηση, ή τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα τριών (43) μαθημάτων (32Υ και 11ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει και πρακτική άσκηση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βαρύτητα των βαθμών των εκάστοτε μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) των αντίστοιχων μαθημάτων και της πτυχιακής.