Βαθμολογία (Άρθρο 3 Ν. 3404/2005, Φ.Ε.Κ. 260/τ.Α/2005)

Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πτυχίου των αποφοίτων καθορίζεται ως εξής:

από 5,00- 6,49 «καλώς»,

από 6,50- 8,49 «λίαν καλώς»,

από 8,50- 10,00 «άριστα».

 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάµηνα σπουδών. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) µαθήµατα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούµενα µαθήµατα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου µειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11). Ο βαθµός πτυχίου υπολογίζεται από τους βαθµούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα πέντε (45) µαθηµάτων (32Υ και 13ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής δεν κάνει πρακτική άσκηση, ή τους βαθµούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα τριών (43) µαθηµάτων (32Υ και 11ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει και πρακτική άσκηση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βαρύτητα των βαθµών των εκάστοτε µαθηµάτων και της πτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται από τις πιστωτικές µονάδες (ECTS) των αντίστοιχων µαθηµάτων και της πτυχιακής. Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου είναι ο ακόλουθος: