Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της έρευνας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και όπως διαμορφωθούν στο μέλλον, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών από εδώ.

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  δέχεται αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά τις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ή Φεβρουάριος-Μάρτιος). Παρακάτω βρίσκεται το έντυπο αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής