Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στις ερευνητικές περιοχές του Τμήματος όπως αυτές ενδεικτικά προσδιορίζονται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα:

  1. Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ , ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε κάποια από τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύονται στη Τμήμα  (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Πληροφορίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιέχονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος.

Η σχετική αίτηση καθώς και ένα ενδεικτικό προσχέδιο διατριβής είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος (ηλεκτρονικά στην διεύθυνση secdmc@ionio.gr και εντύπως στην ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος) έως και τις 2.3.2020.