Δομή προγράμματος σπουδών

Πληροφορίες για τους Ακαδημαικούς Συμβούλους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρώτο (Α) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ ΓΥ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ ΓΥ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1 Υ ΓΥ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι

1 Υ ΕΥ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής

και Επικοινωνιών

1 Υ ΓΥ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ ΕΥ 2 2 5

 

Δεύτερο (Β) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ ΓΥ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ ΓΥ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ ΓΥ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ ΓΥ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών

Εφαρμογών Εικόνας και Animation

2 Υ ΓΥ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ ΓΥ 2 2 5

 

Τρίτο (Γ) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
301Y Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3 Υ ΓΥ 4 5
302Y Δημόσιες Σχέσεις 3 Υ ΓΥ 4 5
303Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II 3 Υ ΕΥ 4 5
304Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I 3 Υ ΕΥ 4 5
305Y Μάρκετινγκ στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ

3 Υ ΕΥ 2 2 5
306Y Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων 3 Υ ΕΥ 2 2 5

 

Τέταρτο (Δ) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ ΕΥ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

4 Υ ΕΥ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ ΕΥ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ ΕΥ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ ΕΥ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ ΕΥ 2 2 5

 

Πέμπτο (Ε) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη

Στρατηγική Επικοινωνίας

5 Υ ΕΥ 4 5
502Y Ψηφιακός

Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων

5 Υ ΕΥ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ ΕΥ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής

και Ποσοτικής Έρευνας

5 ΕΥ ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και

Παγκοσμιοποίηση

5 ΕΥ ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου

Υπολογιστή III

5 ΕΥ ΕΥ 3 5

 

Έκτο (ΣΤ) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ ΕΥ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ ΕΥ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ ΕΥ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

και Δημοσιογραφία

6 ΕΥ ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ ΕΥ 2 2 5

 

Έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ ΕΥ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ ΕΓ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ ΕΓ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ ΕΓ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές

Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας

7 ΕΥ ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ ΕΓ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 5

 

Όγδοο (Η) εξάμηνο σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ/ΕΥ Κατ. Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ ΕΥ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4 (1 από τα 4 με πρακτική)
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ ΕΓ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ ΕΓ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ ΕΓ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 6 ΕΥ ΕΓ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ ΕΓ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ ΑΔ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ ΑΔ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 5

Επιπρόσθετα τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
i) ΓΥ: Μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες ή τέχνες. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν την αναγκαία επιστημονική γνώση για την κατανόηση του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος Σπουδών,
ii) ΕΥ: Μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή μαθήματα κορμού. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν γνώσεις οι οποίες εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό/καλλιτεχνικό πεδίο του Προγράμματος Σπουδών,
iii) ΕΓ: Μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του επιστημονικού/καλλιτεχνικού πεδίου και
iv) ΑΔ: Μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Κατεβάστε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών σε μορφή pdf  εδώ.