Νέες θέσεις Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Νέες θέσεις Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 22/07/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσονται δύο (2) νέες θέσεις μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικά αντικείμενα «Δημόσιες Σχέσεις» και «Ψηφιακός Πολιτισμός».

  • Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου «Δημόσιες Σχέσεις»: Οι Δημόσιες Σχέσεις πραγματεύονται μια αξιοσημείωτη ποικιλία αντικειμένων, χαρακτηριστικά αναφέροντας την διαχείριση δημόσιας εικόνας, τη διαμόρφωση πολιτικής, την διαχείριση γεγονότων, τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, την εταιρική ευθύνη, τα ΜΜΕ κ.α. Η εν λόγω θέση απαιτεί έναν υποψήφιο ο οποίος θα βρίσκεται σε θέση να διαπραγματευθεί τον σύγχρονο ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων με τους φοιτητές και εμμέσως με την αγορά εργασίας.
  • Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου «Ψηφιακός Πολιτισμός»: Οι σύγχρονες μορφές της πολιτισμικής έκφρασης πορεύονται βασιζόμενες στη συνάρτηση τους με τα εξελισσόμενα ψηφιακά μέσα. Αντίστοιχα, η πολιτισμική διαχείριση αγαθών και μονάδων και η συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς τυγχάνουν στενής σχέσης με τα ψηφιακά μέσα σε όλες τους τις εκφάνσεις. Στις απαιτήσεις της θέσης περιλαμβάνονται: -η βαθιά κατανόηση του χώρου -η άριστη σχέση με τα σχετιζόμενα τεχνολογικά πεδία και μέσα-εργαλεία -η γνώση της παραγωγής περιεχομένου προς την κατεύθυνση της πολιτισμικής και τουριστικής αξιοποίησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

 

Βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.